ีร่วมงานกับเรา

รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : สัญญาจ้าง
 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตพระนคร)
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 16:30
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ร่วมกำหนดกลยุทธ์ และจัดทำงบประมาณ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) ของ ศูนย์เสริมสร้างความเข้มแข็งสมาชิกทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว เพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้อำนวยการบริหาร และคณะกรรมการฯ ตลอดจนควบคุมการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ
 • ปฏิบัติงานและให้บริการแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มาใช้บริการของ ศูนย์เสริมสร้างความเข้มแข็งสมาชิก
 • ประสานงาน และร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรพันธมิตร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของ ศูนย์เสริมสร้างความเข้มแข็งสมาชิกและเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • ร่วมดำเนินงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อผลักดันการดำเนินงาน ด้าน SMEs ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • จัดทำข้อเสนอโครงการ และดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งบริหารโครงการ และกำกับดูแลให้การดำเนินโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายอย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
 • รายงานผลการปฏิบัติงานของ ศูนย์เสริมสร้างความเข้มแข็งสมาชิกต่อผู้อำนวยการบริหาร และคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้า แห่งประเทศไทย อย่างสม่ำเสมอ
 • บริหารงาน และเป็นแบบอย่างที่ดี ตามหลักจริยธรรมและบรรษัทภิบาล
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการบริหาร และคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
คุณสมบัติ
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 36 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
 • อื่นๆ : ต้องมีคะแนน TOEIC
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 10 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการบริหารงาน ในระดับบริหาร มากกว่า 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร (พูด, อ่าน, เขียน) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างดี
 • มีแนวคิดเชิงกลยุทธ์ , เชิงรุก และมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ประสบความสำเร็จ (Result-oriented)
 • มีบุคลิกดี น่าเชื่อถือ ความเป็นมืออาชีพ และมีความเป็นสากล
 • มีใจรักด้านการบริการ (Service-minded)
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี, สามารถทำงานและเข้ากับคนอื่นได้ดี , ทำงานแบบทีมเวิร์ค , ทำงานแบบข้ามหน่วยงาน (cross function)
 • หากมีประสบการณ์ในการด้านการกำหนดนโยบายส่งเสริม SMEs หรือให้บริการแก่ SMEs จะได้รับการพิจารณา เป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตพระนคร)
 • เงินเดือน(บาท) : 17,500 - 20,000
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 16:30
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • การติดต่อประสานงานและดำเนินงานร่วมกับหอการค้าจังหวัด หอการค้ากลุ่มจังหวัดและหอการค้าภาค ตามแนวนโยบายขององค์กร
 • จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค
 • ผลักดัน และติดตาม การเสนอเรื่อง/ประเด็นต่าง ๆ ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ (กรอ.จังหวัดและกลุ่มจังหวัด / ครม.สัญจร นอกสถานที่)
 • จัดทำข้อมูลเศรษฐกิจภาครายเดือน และรายงานให้คณะกรรมการภาคทราบ
 • สรุปและจัดทำข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจภาค เพื่อเสนอที่ประชุม ครม.สัญจร นอกสถานที่ (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
 • ขับเคลื่อนการจัดทำระบบฐานข้อมูลสมาชิกและการลงทะเบียนเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น TCC CONNECT ของหอการค้าแต่ละจังหวัดในภาค
คุณสมบัติ
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 22 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ต้องมีคะแนน TOEIC
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • เคยทำงานหรือ หรือมีระสบการณ์ในการติดต่อประสานงานภาครัฐ
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานที่ดี
 • มีความรู้พื้นฐานด้านเศรษฐกิจในประเทศ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ ในระดับภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด
 • มีความเข้าใจในโครงสร้างการทำงาน ของหอการค้าจังหวัด หอการค้าไทย ตลอดจน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค คณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดเป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการจับประเด็นเชิงเศรษฐกิจ และธุรกิจ การสรุปและการนำเสนอ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีความสามารถในการประสานงานและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์
 • สามารถทำงานในภาวะกดดันได้
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Software Microsoft ได้ดี
รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตพระนคร)
 • เงินเดือน(บาท) : 17,500 - 25,000
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 16:30
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ดำเนินงานตามแผนงานโครงการสร้างความเข้มแข็งหอการค้าจังหวัด จำนวน 6 โครงการ ประกอบด้วย
  • โครงการรณรงค์เพิ่มสมาชิก
  • โครงการป้ายของดีจังหวัด
  • โครงการสิทธิประโยชน์
  • โครงการบัตรสมาชิกเครดิต-เดบิต หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย-กสิกรไทย
  • โครงการ SMEs คลีนิค
  • โครงการหนูณิชย์ พาชิม
 • จัดทำทำเนียบคณะกรรมการหอการค้าจังหวัด
 • จัดทำทะเบียนสมาชิกหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ
 • งานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรภาครัฐ
  • จัดประชุมคณะกรรมการฯ
  • ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ
คุณสมบัต
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 22 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ต้องมีคะแนน TOEIC
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดประชุม
 • มีความสามารถในการประสานงาน
 • มีความรู้ ความสามารถในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมซอฟแวร์
 • มีความสามารถในการประสานงานและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความสามารถในการจับประเด็น การเขียน เชิงวิเคราะห์ และการนำเสนอ
 • มีความเป็นผู้นำ
รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตพระนคร)
 • เงินเดือน(บาท) : 17,500 - 25,000
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 16:30
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ดำเนินการตามแผนโครงการ งานแสดงสินค้า และจับคู่ธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานฯ
 • ให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่สมาชิกและผู้ประกอบการในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ
 • จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า ประสานงาน และติดตามข้อมูลที่จำเป็น
 • เข้าร่วมประชุม ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 22 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
 • อื่นๆ : ต้องมีคะแนน TOEIC
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท ทางด้านบริหารธุรกิจ เทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พูดและเขียนได้ดี และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศได้
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตพระนคร)
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 16:30
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • รับผิดชอบงานด้านการถ่าย VDO กิจกรรมขององค์กร
 • การตัดต่อ VDO ไว้จัดทำ VDO Presentation
 • เผยแพร่ VDO ผลงานและกิจกรรม ลง Website
คุณสมบัติ
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 23 - 33
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 4
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • ปริญญาตรี/โท ทางด้านนิเทศศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านตัดต่อภาพ-วีดีโอ
 • สามารถเขียนข่าว และถ่ายภาพ-วีดีโอ
 • มีความสามารถในการถ่ายวีดิทัศน์
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการตัดต่อ เช่น Premier, Illustrator, Photoshop
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับฝ่ายอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบ อุทิศตนเพื่อองค์กร
รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตพระนคร)
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 16:30
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • รับผิดชอบงานด้านการสื่อสารภายนอกองค์กร
 • ติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชนทุกสาขา เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ผลงาน และกิจกรรมขององค์กร
 • งานด้านการเขียนข่าว บทความ ติดตามประเด็นข่าวที่สำคัญ
 • จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า ประสานงาน และติดตามข้อมูลที่จำเป็น
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป
   
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • ปริญญาตรี/โท ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การเขียนข่าวหรือบทความทางด้านเศรษฐกิจ อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจ และสามารถเขียนข่าวหรือบทความทางด้านเศรษฐกิจ
 • มีความเข้าใจกระบวนการการทำงานของสื่อมวลชน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับฝ่ายอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบ อุทิศตนเพื่อองค์กร
รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตพระนคร)
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 16:30
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • กำหนดแผนงานและขั้นตอนงานรณรงค์สมาชิก การออกบูธเพิ่มสมาชิก ขยายและรักษาฐานสมาชิก ติดตามจัดเก็บค่าบำรุง ตามเป้าหมาย และตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
 • ดำเนินการรวบรวมสิทธิประโยชน์ การให้บริการบัตรเอเปค บัตรสมาชิกเครดิต และจัดส่งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม สัมมนา Business Matching งานแสดงสินค้า ให้แก่สมาชิก
 • ดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิก Online และกำกับดูแลระบบฐานข้อมูลสมาชิก (ทะเบียนสมาชิก) ให้ทันสมัยและถูกต้อง นำรายงานต่อกระทรวงพาณิชย์
 • กำหนดแผนงานและจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ให้แก่สมาชิก
 • งานทะเบียนสมาชิกเพื่อการจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี
 • ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสมาชิก /คณะกรรมการสิทธิประโยชน์สมาชิก/คณะทำงาน
 • ปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูล Online
 • ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับ Trade Enquiry /Trade Opportunity
 • บริหารจัดทำงบประมาณ และดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมายรายได้ และค่าใช้จ่าย
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย อาทิ งานลงทะเบียนสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ /งานลงทะเบียนสัมมนาขององค์กร
คุณสมบัติ
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป
 • อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ/รัฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน /งานสมาชิกสัมพันธ์ /งานการประชุม/งานบริการ
 • มีความรอบรู้การบริหารจัดการ และ บทบาทหน้าที่ขององค์กร
 • โครงสร้างคณะกรรมการฯ
 • ความรู้ : การบริหารจัดการ จัดกิจกรรม การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษปานกลาง
 • ทักษะ : การสื่อสารที่ดี มี Service Mind การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • พฤติกรรม : มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพเรียบร้อย การติดต่อสื่อสารและการประสานงานที่ดี
รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตพระนคร)
 • เงินเดือน(บาท) : 17,500 - 25,000
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 16:30
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ต้อนรับผู้แทนทางการค้าจากต่างประเทศ
 • ประชุมร่วมกับภาครัฐเพื่อรับทราบข้อมูล/ความคืบหน้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้า กฎระเบียบทางการค้า และการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ทั้งด้านสินค้า บริการ และการลงทุน
 • จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอท่าทีต่อภาครัฐ และติดตามประเด็นภายใต้กรอบเจรจาการค้าทุกกรอบ รวมถึงผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ
 • แจ้งข้อมูลข่าวสารกฎระเบียบการค้าต่างๆ ให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
 • ขยายเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กรในต่างประเทศ เช่น การลงนาม MOU ร่วมกับหอการค้าในต่างประเทศ
 • ส่งเสริมการหาตลาดและลู่ทางการค้าการลงทุน โดยการจัดคณะนักธุรกิจเดินทางไปเยือนต่างประเทศ
 • ประสานงานและส่งเสริมความร่วมมือกับหอการค้าต่างประเทศในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
คุณสมบัติ
 • เพศ : ไม่ระบุ
 • อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ต้องมีคะแนน TOEIC
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ, รัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พูดและเขียนได้ดี และสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
 • คะแนน TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ พร้อมที่จะเรียนรู้งานและทำงานภายใต้สภาวะกดดัน โดยสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • หากมีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ หรือมีประสบการณ์ด้านการประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรระหว่างประเทศ 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตพระนคร)
 • เงินเดือน(บาท) : 17,500 
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 16:30
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งสมาชิก (ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม / SMEs) (ประสานงาน/จัดเตรียมข้อมูลประชุม)
 • จัดกิจกรรม / โครงการ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในเครือข่าย และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจ / ธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ นำมาวิเคราะห์ กลั่นกรอง และนำเสนอในช่องทางต่างๆ ของศูนย์เสริมสร้างความเข้มแข็งสมาชิก หอการค้าไทย (Website และ Social Media)
 • ประสานงานและติดตามโครงการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศ : ชาย , หญิง , ไม่ระบุ
 • อายุ(ปี) : 21 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ต้องมีคะแนน TOEIC
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • เพศชาย / หญิง (เพศชายผ่านการคัดเลือกทางทหารแล้ว)
 • อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ/การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.5
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการประสานงานและหรือการวิเคราะห์โครงการ 0-4 ปี

 

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ : รังสิมา
เบอร์ผู้ติดต่อ : 0954190516
อีเมล : rangsima.ch@thaichamber.org