ีร่วมงานกับเรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 
เป็นทีมงานรับผิดชอบงานจรรยาบรรณและต่อต้านคอร์รัปชัน หอการค้าไทย
ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน และติดตามผล ทำรายงานนำเสนอคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
ประสานงานจัดประชุม จัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้านพัฒนาสังคมและเสริมสร้างธรรมาภิบาลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ติดตามข้อมูลและรวบรวมข้อมูลในงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติ
• เพศชาย (เพศชายผ่านการคัดเลือกทางทหารแล้ว)
• อายุ 23-30 ปี
• ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ,การจัดการ,เศรษฐศาสตร์,นิเทศศาสตร์,สังคมสงเคราะห์ศาสตร์, รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.5
• ประสบการณ์ / ความสามารถ
• ใช้โปรแกรม  Microsoft office  กราฟฟิค AI ได้ดี 
• สามารถทำงานเป็นทีม งานกิจกรรม งานอาสา มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
• มีประสบการณ์ทำงานโครงการ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
• อ่าน เขียน พูด ภาษาอังกฤษได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
สนใจสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2018-6888 ต่อ 5340
หน้าที่รับผิดชอบ
• สรุปประเด็นทางด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ การจัดทำข้อมูลนำเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อยกระดับศักยภาพให้กับภาคธุรกิจเอกชน
• ประสานงานหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในเรื่องต่างๆ
• ติดตามความคืบหน้าการการดำเนินงาน จัดทำรายงานการประชุม จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการประชุมหารือประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
• สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนด
คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือยกเว้นตามเงื่อนไข รด.ปี3)
• อายุระหว่าง 23-35 ปี
• สำเร็จปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ ,รัฐศาสตร์,นิติศาสตร์,บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
• TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 ขึ้นไป
• มีประสบการณ์การทำงานด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การจัดทำข้อมูลทางด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ การจัดอบรมสัมมนา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความสามารถในการประสานงานและมนุษย์สัมพันธ์ดี
• สามารถใช้งาน Word /Excel/Power Point/ Illustrator /Infographic จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่รับผิดชอบ
• ดูแลรับผิดชอบคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์ และคณะกรรมการ/คณะทำงานภายนอกที่เกี่ยวข้องรวม 16 คณะ
• ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน Ease of Doing Business  และ Competitiveness
• ดูแลรับผิดชอบคณะกรรมการภายนอกอื่นๆ ดังนี้ ( Ease of Doing Business 2 คณะ,Competitiveness 3 คณะ)   
• สนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ 
คุณสมบัติ
• อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / สาขาเศรษฐศาสตร์, เกษตรศาสตร์, อุตสาหกรรมการเกษตร, รัฐศาตร์ ,บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
มีความรอบรู้ด้านธุรกิจเกษตรและอาหาร/เศรษฐกิจการเกษตร หากมีความรู้ด้านธุรกิจปศุสัตว์และมาตรฐานสินค้าเกษตร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้ด้าน Ease of Doing Business  / Competitiveness
มีความสามารถในการจัดประเด็น การเขียนเชิงวิเคราะห์ และการนำเสนอ สามารถจัดทำสรุปสาระสำคัญ
มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ดี
มีความสามารถในการใช้โปรแกรมซอฟแวร์
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• สรุปประเด็นทางด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ การจัดทำข้อมูลนำเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อยกระดับศักยภาพให้กับภาคธุรกิจเอกชน
• ประสานงานหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในเรื่องต่างๆ
• ติดตามความคืบหน้าการการดำเนินงาน จัดทำรายงานการประชุม จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการประชุมหารือประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
• สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนด
คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือยกเว้นตามเงื่อนไข รด.ปี3)
• อายุระหว่าง 23-35 ปี
• สำเร็จปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ ,รัฐศาสตร์,นิติศาสตร์,บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
• TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 ขึ้นไป
• มีประสบการณ์การทำงานด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การจัดทำข้อมูลทางด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ การจัดอบรมสัมมนา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความสามารถในการประสานงานและมนุษย์สัมพันธ์ดี
• สามารถใช้งาน Word /Excel/Power Point/ Illustrator /Infographic จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่รับผิดชอบ
ต้อนรับผู้แทนทางการค้าจากต่างประเทศ
ประชุมร่วมกับภาครัฐเพื่อรับทราบข้อมูล/ความคืบหน้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้า กฎระเบียบทางการค้า และการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ทั้งด้านสินค้า บริการ และการลงทุน
จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอท่าทีต่อภาครัฐ และติดตามประเด็นภายใต้กรอบเจรจาการค้าทุกกรอบ รวมถึงผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ
แจ้งข้อมูลข่าวสารกฎระเบียบการค้าต่างๆ ให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
ขยายเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กรในต่างประเทศ เช่น การลงนาม MOU ร่วมกับหอการค้าในต่างประเทศ
ส่งเสริมการหาตลาดและลู่ทางการค้าการลงทุน โดยการจัดคณะนักธุรกิจเดินทางไปเยือนต่างประเทศ
ประสานงานและส่งเสริมความร่วมมือกับหอการค้าต่างประเทศในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
คุณสมบัติ
•เพศชาย / หญิง (เพศชายพ้นภาระทางทหารแล้ว) 
•อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
•วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ, รัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
•เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
•มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พูดและเขียนได้ดี และสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
•คะแนน TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป 
•สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
•มีความละเอียดรอบคอบ พร้อมที่จะเรียนรู้งานและทำงานภายใต้สภาวะกดดัน โดยสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
•หากมีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ หรือมีประสบการณ์ด้านการประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรระหว่างประเทศ 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
หน้าที่รับผิดชอบ
• ตรวจเอกสารรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (CO) และเอกสารทางการค้า (CF )
• ตรวจสอบงานแก้ไข CO และ CF: ช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาและแนะนำวิธีการที่ดีให้กับลูกค้า 
• พิมพ์ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า CO และ CF
• ปฏิบัติงานตามหลักคุณภาพงานระบบ ISO
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย                       
คุณสมบัติ
• เพศหญิง / ชาย (เพศชายพ้นภาระทางทหารแล้ว)   
• เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ, การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, รัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, การตลาด หรือสาขาทางด้านการนำเข้า-ส่งออกสินค้า 
• มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎแหล่งกำเนิดสินค้าและการค้าระหว่างประเทศ 
• มีความสนใจงานด้านเอกสารการนำเข้าส่งออกสินค้า, งานจัดประชุมและเลขานุการ
• สามารถอ่าน พูด เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี *
• มีใจรักงานบริการ และชอบพบปะผู้คน
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้ดี *
• ประสบการณ์ 0-2 ปี
          - ด้านการบริการ/การติดต่อสื่อสาร
          - การตรวจสอบเอกสาร/ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
          - การทำรายงาน/บันทึกข้อมูล/ISO
หน้าที่รับผิดชอบ
ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ Thailand Smart Center (ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม / SMEs) (ประสานงาน/จัดเตรียมข้อมูลประชุม)
จัดกิจกรรม / โครงการ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในเครือข่าย และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจ / ธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ นำมาวิเคราะห์ กลั่นกรอง และนำเสนอในช่องทางต่างๆ ของ Thailand Smart Center หอการค้าไทย (Website และ Social Media)
ประสานงานและติดตามโครงการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
เพศชาย / หญิง (เพศชายผ่านการคัดเลือกทางทหารแล้ว)
อายุ 25-30 ปี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ/รัฐศาสตร์/นิติศาสตร์/เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.5
มีประสบการณ์ทำงานด้านการประสานงานและหรือการวิเคราะห์โครงการ 0-4 ปี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ศึกษาและนำเสนอ Software หรือเครื่องมือต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์และจัดทำรายงาน
ออกแบบระบบฐานข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์งานภายในองค์กร
รวบรวมข้อมูลจากระบบงานต่างๆและวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็น
ดูแลความถูกต้องของข้อมูลและความพร้อมของการใช้งาน
จัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติ
• เพศ ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การจัดการข้อมูลสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี (หากเป็นงานเกี่ยวกับการบริหารข้อมูลหรือเกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล โดยเฉพาะโครงการวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีความรู้ด้านวิเคราะห์ฐานข้อมูล และสามารถเขียนโปรแกรมหรือใช้เครื่องมือทำข้อมูลต่างๆมาใช้
• มีความรู้ด้านการบริหารโครงการ(Project Management)
• เป็นผู้เรียนรู้ได้รวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน และมีความละเอียด รอบคอบ