ีร่วมงานกับเรา

รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตพระนคร)
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 16:30
หน้าที่รับผิดชอบ
 • กำหนดแผนงานของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องการแผนงานขององค์กร
 • บริหารการจัดการระบบเทคโนโลยีสารขององค์กรให้เป็น นโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
 • บริหารการจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์ การเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเครือข่ายและมีความปลอดภัยทางไซเบอร์
 • บริหารจัดการข้อมูลภายในองค์การด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความปลอดภัยตามหลักของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
 • จัดทำงบประมาณ และบริหารงบประมาณของฝ่ายฯ ให้มีประสิทธิภาพ
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การจัดการข้อมูลสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี (ในการบริหารงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการบริหารหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • มีความรู้ด้านวิเคาระห์ มีความเข้าใจในการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลภายในองค์กร และวางแผนงานในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยต่างๆในองค์กรให้ขีดความสามารถมากขึ้น รวมถึงการเชื่อมต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปยังหน่วยงานภายนอก
 • มีความรู้ด้านบริหาร มีความเข้าใจในการบริหารและการจัดการทรัพยากรของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถรองรับต่อความต้องการของหน่วยงานต่างๆในองค์กร
 • มีความรู้ด้านผู้นำ ต้องสามารถควบคุม แนะนำ และแก้ไขปัญหาให้เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

สนใจสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2018-6888 ต่อ 5650 หรือ 095-4190516
E-mail : rangsima.ch@thaichamber.org

รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตพระนคร)
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 16:30
หน้าที่รับผิดชอบ
 • ดูแลและรับผิดชอบ Website ด้านเทคนิค, Content, และ Graphic
 • สนับสนุนการใช้งาน Application ภายในองค์กร
 • สนับสนุนการใช้งานอุปกรณ์สารสนเทศเช่น Laptop Desktop Printer เป็นต้น
 • สนับสนุนการใช้งาน video conference ขององค์กร
 • ประสานงานและติดตามงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านการดูแลและพัฒนา Website
 • มีความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล
 • มีความรู้ด้านการวิเคราะห์ระบบ

สนใจสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2018-6888 ต่อ 5650 หรือ 095-4190516
E-mail : rangsima.ch@thaichamber.org

รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตพระนคร)
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 16:30
หน้าที่รับผิดชอบ
 • ขายสิทธิประโยชน์และกิจกรรมขององค์กรให้กับทั้งสมาชิกปัจจุบันและสมาชิกใหม่
 • จัดเตรียมข้อมูลสมาชิกที่จะไปเสนอขายสิทธิประโยชน์ขององค์กร
 • ติดตามทวงถามการชำระเงินค่าบำรุงจากสมาชิก
 • ดูแล ให้บริการสมาชิกตลอดการขาย และติดตามผลหลังการขาย
 • สร้างและดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกเก่าและผู้ที่อาจเป็นสมาชิกใหม่ในอนาคต
 • สร้างความพึงพอใจให้กับสมาชิก เช่น ช่วยสมาชิกระบุปัญหา และช่วยหาทางแก้ไขให้สมาชิก
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการขาย การตลาด บริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มี
 • ประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี
 • ความรู้เกี่ยวกับการขาย/ความรู้เกี่ยวกับสินค้า/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง/การนำเสนอการขาย/การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • มีใจรักงานบริการ/บุคลิกภาพดี/มนุษยสัมพันธ์ดี

สนใจสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2018-6888 ต่อ 5650 หรือ 095-4190516
E-mail : rangsima.ch@thaichamber.org

รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตพระนคร)
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 16:30
หน้าที่รับผิดชอบ
 • ดำเนินการตามแผนโครงการ งานแสดงสินค้า และจับคู่ธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานฯ
 • ให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่สมาชิกและผู้ประกอบการในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ
 • จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า ประสานงาน และติดตามข้อมูลที่จำเป็น
 • เข้าร่วมประชุม ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง (เพศชายพ้นภาระทางทหารแล้ว) 
 • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 • คะแนน TOEIC 700 ขึ้นไป
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พูดและเขียนได้ดี และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศได้
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี 
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

สนใจสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2018-6888 ต่อ 5650 หรือ 095-4190516
E-mail : rangsima.ch@thaichamber.org

รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตพระนคร)
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 16:30
หน้าที่รับผิดชอบ
 • ต้อนรับผู้แทนทางการค้าจากต่างประเทศ
 • ประชุมร่วมกับภาครัฐเพื่อรับทราบข้อมูล/ความคืบหน้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้า กฎระเบียบทางการค้า และการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ทั้งด้านสินค้า บริการ และการลงทุน
 • จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอท่าทีต่อภาครัฐ และติดตามประเด็นภายใต้กรอบเจรจาการค้าทุกกรอบ รวมถึงผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ
 • แจ้งข้อมูลข่าวสารกฎระเบียบการค้าต่างๆ ให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
 • ขยายเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กรในต่างประเทศ เช่น การลงนาม MOU ร่วมกับหอการค้าในต่างประเทศ
 • ส่งเสริมการหาตลาดและลู่ทางการค้าการลงทุน โดยการจัดคณะนักธุรกิจเดินทางไปเยือนต่างประเทศ
 • ประสานงานและส่งเสริมความร่วมมือกับหอการค้าต่างประเทศในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
คุณสมบัติ
 • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ, รัฐศาสตร์, ศิลปศาสตร์
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พูดและเขียนได้ดี และสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
 • คะแนน TOEIC 700 คะแนนขึ้นไป 
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ พร้อมที่จะเรียนรู้งานและทำงานภายใต้สภาวะกดดัน โดยสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • หากมีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ หรือมีประสบการณ์ด้านการประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรระหว่างประเทศ 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

สนใจสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2018-6888 ต่อ 5650 หรือ 095-4190516
E-mail : rangsima.ch@thaichamber.org

รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตพระนคร)
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 16:30
หน้าที่รับผิดชอบ
 • การติดต่อประสานงานและดำเนินงานร่วมกับหอการค้าจังหวัด หอการค้ากลุ่มจังหวัดและหอการค้าภาค ตามแนวนโยบายขององค์กร
 • จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค
 • ผลักดัน และติดตาม การเสนอเรื่อง/ประเด็นต่าง ๆ ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ (กรอ.จังหวัดและกลุ่มจังหวัด / ครม.สัญจร นอกสถานที่) 
 • จัดทำข้อมูลเศรษฐกิจภาครายเดือน และรายงานให้คณะกรรมการภาคทราบ
 • สรุปและจัดทำข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจภาค เพื่อเสนอที่ประชุม ครม.สัญจร นอกสถานที่ (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง (เพศชายพ้นภาระทางทหารแล้ว) 
 • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท บริหารธุรกิจ /เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์/รัฐศาสตร์
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พูดและเขียนได้ดี Toeic 650 
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี 
 • มีความรู้ในด้านการบริหารจัดการโครงการ
 • มีความรู้ในเรื่องของการจัดการข้อมูล และการออกแบบการจัดเก็บข้อมูลสมาชิก
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • สนใจในเรื่องของเศรษฐกิจ การค้า และเทคโนโลยี เพื่อมาปรับใช้ในการทำงานได้

สนใจสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2018-6888 ต่อ 5650 หรือ 095-4190516
E-mail : rangsima.ch@thaichamber.org

รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตพระนคร)
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 16:30
หน้าที่รับผิดชอบ
 • ตรวจสอบและบันทึกรายการเบิกจ่ายตามแผนงบประมาณขององค์กร ตลอดจนจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
 • จัดทำและบันทึกรายการค่าใช้จ่ายสำนักงานแยกตามหน่วยงานตามแผนงานงบประมาณขององค์กร
 • ตรวจทานรายการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ,จัดทำรายงานภาษีซื้อ และรายการสรุปการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ สอบทานการคำนวณค่าเสื่อมราคาจากระบบบัญชี  Microsoft Dynamics NAV 2016
 • ปฏิบัติงานการบัญชีที่ได้รับมอบหมายและสนับสนุนงานอื่นๆ ขององค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง (เพศชายพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการบัญชี 
 • มีประสบการณ์งานบัญชี 0-3 ปี
 • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการบัญชี 
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะด้านสื่อสาร การประสานงาน และการทำงานเป็นทีม
 • มีความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS Office และ Internet
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • ปฏิบัติและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดาเนินการขององค์กรบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้

สนใจสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2018-6888 ต่อ 5650 หรือ 095-4190516
E-mail : rangsima.ch@thaichamber.org
 

รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตพระนคร)
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 16:30
หน้าที่รับผิดชอบ
 • บริหารจัดการประชุมคณะกรรมการประจำเดือนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง และทันเวลา
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ปัญหา ทั้งในส่วนงานการประชุม ธุรการ และสารบรรณ
 • ตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไขเอกสารทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ก่อนนำส่งหน่วยงานต่างๆ 
 • จัดทำ ควบคุม และตรวจสอบการใช้งบประมาณฝาย ให้มีประสิทธิภาพ 
 • บริหารจัดการบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง (เพศชายพ้นภาระทางทหารแล้ว) 
 • อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พูดและเขียนได้ดี                                                                            
 • คะแนน TOEIC 800 คะแนนขึ้นไป                                                                                                 
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ หรืองานเลขานุการ งานจัดประชุม
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
 • มีการวางแผน วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และตัดสินใจได้รวดเร็วและถูกต้อง 

สนใจสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2018-6888 ต่อ 5650 หรือ 095-4190516
E-mail : rangsima.ch@thaichamber.org
 

รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตพระนคร)
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 16:30
หน้าที่รับผิดชอบ
 • ต้อนรับ บริการ และให้ข้อมูลผู้มาติดต่อองค์กร
 • รับโทรศัพท์-รับโอนสายภายใน
 • ให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานต่างๆขององค์กร
 • งานรับจดหมาย พัสดุ เอกสารต่าง ๆ จากไปรษณีย์ และบุคคลภายนอก
 • ประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. /ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มี Service Mind รักงานบริการ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • บุคคลิกดี มีน้ำเสียงไพเราะ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี

สนใจสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2018-6888 ต่อ 5650 หรือ 095-4190516
E-mail : rangsima.ch@thaichamber.org

รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตพระนคร)
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 16:30
หน้าที่รับผิดชอบ
 • จัดทำแผนการดำเนินงานและติดตามงานโครงการ 
 • ติดตามความคืบหน้าการการดำเนินงาน จัดประชุม สนับสนุนข้อมูล จัดทำบันทึก รายงาน แผนงาน ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการ 
 • ประสานงาน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สนับสนุนข้อมูล จัดทำบันทึก รายงาน แผนงาน ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สนับสนุการทำข้อมูลทางวิชาการ ทำเอกสารงานต่างๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้รับมอบหมาย 
 • สนับสนุนกิจกรรมและเครือข่าย ตามนโยบายขององค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือยกเว้นตามเงื่อนไข รด.ปี3)
 • อายุระหว่าง 23-35 ปี
 • สำเร็จปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ ,รัฐศาสตร์,นิติศาสตร์,บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านประสานงาน และงานที่ต้องทำการศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลทั่วไป และข้อมูลด้านการท่องเที่ยว และปฏิบัติงานด้านการจัดประชุม
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรภายนอกได้อย่างดี
 • สามารถใช้งาน Word /Excel/Power Point/ Illustrator /Infographic จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2018-6888 ต่อ 5650 หรือ 095-4190516
E-mail : rangsima.ch@thaichamber.org