เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันหลักทางการค้าและบริการของประเทศที่ใช้ข้อมูล ความรู้ เครือข่าย
และความร่วมมือที่เข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และ
ขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืน

กลินท์ สารสิน
ประธานกรรมการหอการค้าไทย
พันธกิจ
Competency Enhancement
เสริมความสามารถในการแข่งขันและโอกาสทางการค้าและบริการ
ให้กับผู้ประกอบการในทุกภาคส่วน ด้วยข้อมูล นวัตกรรม และมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ
Competency Enhancement
เสริมความสามารถในการแข่งขันและโอกาสทางการค้าและบริการ
ให้กับผู้ประกอบการในทุกภาคส่วน ด้วยข้อมูล นวัตกรรม และมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ
Network Collaboration
สร้างความเชื่อมโยงและร่วมมือ ให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่าย
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในระดับประเทศ
ระดับภูมิภาคและระดับโลก
Transparency & Social Engagement
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐสร้างธรรมาภิบาลการดำเนินธุรกิจ
ลดความเหลื่อมล้ำด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
Transparency & Social Engagement
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ สร้างธรรมาภิบาลการดำเนินธุรกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
Knowledge & Experience Sharing
ต่อยอดความรู้และประสบการณ์
สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
Knowledge & Experience Sharing
ต่อยอดความรู้และประสบการณ์
สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
Organization Development
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรทั้งเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพ
และมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม
Organization Development
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรทั้งเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพ
และมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม