ประวัติ

รายนามคณะกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย วาระปี 2562-2563

กรรมการบริหาร

นายวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ

นายธเนศ วรศรัณย์
บริษัท ไทยเจมส์มาร์ท ดีเวลอปเม้นท์ จากัด
Email: Thaw_na@yahoo.co.th
นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน)
Email: prasert_t@pruksa.com
นายอธิป พีชานนท์
บริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
Email: atip@supalai.com
Dr. Supareak Charlie Chomchan