รายนามคณะกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย วาระปี 2562-2563

รองประธานกรรมการ

นายสนั่น อังอุบลกุล
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จากัด(มหาชน)
Email: sanan@srithaisuperware.com
นายนิยม ไวยรัชพานิช
บริษัท ศิรินิยม จากัด
Email: siriniyom_99@yahoo.com
ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์
บริษัท เวลส แอนด์ โก ยูนิเวอร์ส จากัด
Email: poj@andaman-food.com
Mr. Michinobu Sugata
หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ
Email: mathurot@jcc.or.th
Top