รายนามคณะกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย วาระปี 2562-2563

ที่ปรึกษา

ศ.พิเศษ กิติพงษ์ อุรพีพัฒนพงศ์

นายเกริกไกร จีระแพทย์

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
Email: jiraphant_asv@thaivivat.co.th
นายเจริญ วังอนานนท์

นายฉัตรชัย วีระเมธีกุล
บริษัท เอ็ม.ไทย กรุ๊ป จำกัด
Email: uwalumnil@hotmail.com
ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
Email: jingjai@loxley.co.th
นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล
บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
Email: natthika.es@hotmail.com
ผศ.ดร.พญ.ดังใจ สุวรรณกิตติ

ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์

นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล

นายไพรัช บูรพชัยศรี
บริษัท พิณสยาม จำกัด
Email: phairush_b@pinsgroup.com
นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
Email: watchai.v@samartcorp.com
นายวิชิต ประกอบโกศล
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว
Email: info@atta.or.th
พลเอกวิชิต ยาทิพย์

Email: vichit9995@hotmail.com
นายวิเชาน์ รักพงษ์ไพโรจน์

นายวิเชียร เอมประเสริฐสุข

Email: emprase@toyota.co.th
นายวิบูลย์ ลีรัตนขจร

นายวิสาร ฉันท์เศรษฐ์
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
Email: visarn@thaisomdej.com
นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ

รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน

ดร.ศิริกุล เลากัยกุล

ศ.ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

Mr. Marcelo Souza

Mr. Ragil Ratnam

Mr. Simon Landy

Mr. Stanley Kang

Mr. Susheel Kumar Saraff

Mrs. Vibeke Lyssand Leirvag

Top