รายนามคณะกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย วาระปี 2562-2563

กรรมการรองเลขาธิการ

นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่น

พาร์ทเนอร์ จำกัด
Email: Kasemsit@merchant.co.th

นายวิชัย เบญจรงคกุล
บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จากัด
Email: vichai_b@benchachinda.co.th
นางสาวบุษบา จิราธิวัฒน์
บริษัท เซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่น จากัด
Email: chbusaba@central.co.th
นางสาวปริม จิตจรุงพร
บริษัท แอ็ลไลด์ เม็ททัลส์ (ไทยแลนด์) จากัด
Email: prim@alliedmetals.com
Top