รายนามคณะกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย วาระปี 2562-2563

กรรมการ

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์
บริษัท เบทาโกร โฮลดิ้ง จากัด
Email: vanus@betagro.com
นายนพพร วิฑูรชาติ

นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
Email: piyawat@cpall.co.th
นางสาวชนเขต บุญญขันธ์
หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Email: chankate@gmail.com
นายหัสนัย แก้วกุล
บริษัท ใบธง จำกัด
Email: bitoung@hotmail.com
นายพรเทพ อินทะชัย

นางกุสุมา หงษ์ชูตา

นายภมร เชาว์ศิริกุล
บริษัท ดนุสิริกำพลการโยธา จำกัด
Email: phamorn_dsk@hotmail.com
นายชวลิต นพสุวรรณวงศ์
บริษัท เอส.พี.ไวร์เลส จำกัด
Email: cha-wa@hotmail.com
นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย

ว่าที่ร้อยตรีวรัญชัย วิริยะวงศ์
บริษัท เอกวิริยะธุรกิจ จำกัด
Email: richy.sri@gmail.com
นายศุรอัฐ ณรงค์ฤทธิ์

นายโกมล ตันติวรนุกูล
บริษัท ห้างขายยาธัญญะไทย
Email: komon9123@hotmail.com
นายจอมศักดิ์ ภูติรัตน์

นายบำรุง ล้อเจริญวัฒนะชัย
หอการค้าจังหวัดสระแก้ว
Email: oui2499@hotmail.com
นายสมศักดิ์ อิสริยะภิญโญ
หอการค้าจังหวัดปัตตานี
Email: somsak3000@hotmail.com
นายศิริศักดิ์ หวังธรรมมั่ง
บริษัท นิยมนาน ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ จำกัด
Email: sirisak.wang@gmail.com
นายวิชิต วิทยฐานกรณ์

ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์
สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย
Email: chanintr@seavaluemarketing.com
นายสุกิจ คงปิยาจารย์
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
Email: sukit@hongseng.com
นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์
สมาคมประกันชีวิตไทย
Email: nusara.ba@ocean.co.th
นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ
สมาคมโรงแรมไทย
Email: supawan@thetwintowershotel.com
นายชัยยงค์ เทียนวุฒิชัย

นายวชิรพงษ์ ปรีชาว่องไวกุล

นายประสงค์ เอาฬาร
สมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่
Email: powlam@gmail.com
นายจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์
สมาคมธุรกิจไม้
Email: jirawat@deesawat.com
นายสุชาติ เตียนโพธิ์ทอง

นายกุลวุฒิ วนาสวัสดิ์
เภสัชพาณิชย์สมาคม
Email: atlantic@atlanticlab.com
นางสาวสุชาดา ธีรวชิรกุล
สมาคมการขายตรงไทย
Email: suchada.theeravachirakul@unilever.com
นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา
สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
Email: visit@greatoriental.com
Mr. Gregory Bastien

Mr. John Stevens
หอการค้าไทย - แคนาดา
Email: ed@tccc.or.th
Mr. Wayne Williams

Mr. Paul Scales

Mr. Chris Thatcher
หอการค้าอังกฤษ – ไทย
Email: contact@bccthai.com
Mr. Thomas Sanchez

Mr. Markus Lorenzini
หอการค้าเยอรมนี – ไทย
Email: markus.lorenzini@siemens.com
Mr. Federio Cardini
หอการค้าไทย – อิตาเลี่ยน
Email: membership@thaitch.org
Mr. Jitti Tangsithpakdi
หอการค้าไทย – จีน
Email: info@thaicc.org
Mr.Surinderpal Singh Phool
หอการค้าอินเดีย – ไทย
Email: info@itcc.or.th
Mr. Do Soon Kim
หอการค้าเกาหลี – ไทย
Email: ktcc@korchamthai.com
Dr. Hwee Khim Boo
หอการค้ามาเลเซีย – ไทย
Email: admin@mtcc.or.th
Mr. Francis Foo
หอการค้าสิงคโปร์ – ไทย
Email: francis.f@ufc.co.th
Top