รายนามคณะกรรมการหอการค้าไทย วาระปี 2562-2563

กรรมการรองเลขาธิการ

นายพันธ์ พะเนียงเวทย์
บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Email: pun.p@mama.co.th
ดร.สมบัติ  ธีระตระกูลชัย
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
Email: sombat.thi@cpf.co.th
นายศรัณยู ชเนศร์
บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
Email: sranyoo@kluaynamthai.com
นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์
บริษัท กมลกิจ จำกัด
Email: korbsook@kamolkij.com
นายกีรติ อัสสกุล
บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
Email: kirati@oceanglass.com
นางนวลพรรณ ล่ำซำ
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Email: nualphan.l@muangthaiinsurance.com
นายอนุวัตร ภูวเศรษฐ
บริษัท ครีเอเซีย (1989) จำกัด
Email: creasia1989@gmail.com
นายมงคล ตันสุวรรณ
ร้านมงคลอุปกรณ์
Email: mongkol123@gmail.com
นายธวัชชัย เศรษฐจินดา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีมอเตอร์
Email: junesetta@gmail.com
Top