สมาคมการค้า

โครงการ Trade Association President Club (TAP)

21 มี.ค. 2560

โครงการ Trade Association President Club (TAP)
ความเป็นมา  
        สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะสถาบันภาคเอกชน  มีเครือข่ายสมาชิก ประกอบด้วย สมาคมการค้า  หอการค้าจังหวัด หอการค้าต่างประเทศ และสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบวิสาหกิจ  ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งเครือข่ายดังกล่าว  ถือเป็นตัวจักรสำคัญประการหนึ่ง ในการเป็นผู้นำภาคธุรกิจ เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน   
        ในการนี้ คณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายสมาคมการค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรวมตัวและสร้างเครือข่ายในระดับผู้บริหารสมาคมการค้า จึงได้จัดทำโครงการ Trade Association President หรือ TAP CLUB มุ่งเน้นความสำคัญ และบทบาทหน้าที่ของสมาคมการค้าในการเป็น อีกหนึ่งพลังในการขับเคลื่อนประเทศ พร้อมทั้งเป็นเวทีในการสร้างความร่วมมือและขยายเครือข่ายทางธุรกิจให้เข้มแข็ง และเพิ่มองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสมาคมการค้า ภายใต้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างการรวมตัวของผู้บริหารระดับนายกสมาคมการค้า ให้เกิดเป็นเครือข่ายสมาคมการค้าที่เข้มแข็งเชื่อมโยงการดำเนินธุรกิจในอนาคต
2. เพื่อเป็นการต่อยอดความสัมพันธ์ ให้เกิดเป็นแรงขับเคลื่อนและพัฒนาโครงสร้างคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายสมาคมการค้า ให้มีความเข้มแข็ง 
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน สมาคมการค้าที่เป็นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ