สมาคมการค้า

โครงการอบรมหลักสูตรบ่มเพาะผู้ประกอบการ E-commerceไทย สู่เศรษฐกิจ Digital ที่มั่นคงปลอดภัย

21 มี.ค. 2560

โครงการอบรมหลักสูตรบ่มเพาะผู้ประกอบการ E-commerceไทย สู่เศรษฐกิจDigital ที่มั่นคงปลอดภัย
1. หลักการและเหตุผล
        ด้วยแนวโน้มการใช้ระบบ E-Commerce ในปัจจุบันที่เพิ่มสูงขึ้น การประยุกต์สื่ออินเตอร์เน็ต เว็บไซต์มาใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อซื้อ-ขาย อันเนื่องมาจากการทำธุรกิจในรูปแบบ E-Commerce เป็นเสมือนสื่อกลางในการโฆษณาและเป็นช่องทางการตลาดขนาดใหญ่ของโลกไร้พรมแดนที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้โดยตรง พร้อมทั้งสามารตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ย่นเวลาในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาด ทำให้สามารถขยายตลาดได้อย่างรวดเร็วทวีคูณ
        ในการนี้ คณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์และดีไซน์ และคณะกรรมการ Online Business สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ETDA และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย เห็นถึง ความสำคัญของการนำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ E-Commerce มาใช้ในการดำเนินธุรกิจการค้า ให้สามารถแข่งขันเวทีโลก ได้ในปัจจุบันและอนาคตอย่างยั่งยืน   
 
2. วัตถุประสงค์โครงการ
        1. เพื่อให้ผู้ประกอบการไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ E-commerce  
        2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการประยุกต์ใช้ E-commerce ให้สอดคล้องกับ ภาคธุรกิจแต่ละประเภท                        
        3. เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนกระบวนการ ตั้งแต่การเริ่มต้น ไปจนถึงเทคนิคต่างๆ เช่น การสร้างความน่าเชื่อถือ หรือการสำรวจตลาด เป็นต้น ให้พร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุคการค้าไร้พรมแดน
 
3. กลุ่มเป้าหมาย
จำนวน 50-70 ท่าน ได้แก่ 
        1. ผู้ประกอบการ SMEs (สมาชิกสมาคม) 
        2. บริษัทที่เป็นสมาชิกหอการค้าไทย / ผู้ที่สนใจ
 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์และดีไซน์ และคณะกรรมการ Online Business สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 
5. แนวทางการดำเนินงาน
        5.1 การเตรียมการสัมมนาฯ 
5.1.1 ร่วมพิจารณาการจัดหลักสูตร ร่วมกัน ระหว่าง คณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ และดีไซน์ และสำนักส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ETDA
5.1.2 คณะกรรมการ จัดทำกรอบและแผนการดำเนินงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการส่งเสริม และพัฒนาสมาคมการค้า 
5.1.3 สำนักส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ETDA รับผิดชอบ ในการเชิญวิทยากร
5.1.4 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิก และผู้ที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรอบรม  
  
6. ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนมกราคม 2559 (หลักสูตร 2 วัน)  
 
7. สถานที่จัดงานสัมมนา : ห้อง Activity Hall สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย