สมาคมการค้า

โครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2558

19 มี.ค. 2560

สมาคมการค้าเกิดขึ้นจากการรวมตัวของผู้ประกอบธุรกิจในแต่ละสาขา โดยจดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509 ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางและตัวแทนของภาคธุรกิจในการแก้ไขปัญหาและการประสานงานกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อประโยชน์โดยรวมของสมาชิกสมาคมการค้า จึงเป็นกลไกสำคัญที่นำสู่การพัฒนาตรงกับความจำเป็นของแต่ละสาขาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึง ได้ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2558 เป้าหมายเพื่อให้สมคามการค้ามีการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการและการดำเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจรายสาขาที่สมาคมเป็นตัวแทนให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นรากฐานที่เข้มแข็งของเศรษฐกิจประเทศ

วัตถุประสงค์

1. กระตุ้นให้สมาคมการค้ามีการพัฒนาองค์กรและบทบาทต่อการพัฒนาธุรกิจ

2. สร้างความตระหนัก และความตื่นตัวในบทบาทความสำคัญของสมาคมการค้าในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาของภาคธุรกิจแต่ละสาขา

3. ผลักดันให้สมาคมการค้าเป็บแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำให้กับสมาชิกในการปรับปรุงพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้มีความเข้มแข็งต่อไป