สมาคมการค้า

Together is power

21 มี.ค. 2560

 

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของสมาคมการค้า 
2. เพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเอาองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
3. เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการดำเนินงานพัฒนาสมาคม