หอการค้าไทย มอบรางวัลเชิดชูเกียรติธุรกิจมีจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล ในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 17 พ.ศ. 2562

14 พ.ย. 2562

หอการค้าไทย มอบรางวัลเชิดชูเกียรติธุรกิจมีจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล
ในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 17 พ.ศ. 2562 
   “Business Ethics For Sustainable Development : จรรยาบรรณ นำ ธุรกิจยั่งยืน”
 
     หอการค้าไทย จัดพิธีมอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ให้กับสถานประกอบการที่ดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณ ในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 17 พ.ศ. 2562 “Business Ethics For Sustainable Development : จรรยาบรรณ นำ ธุรกิจยั่งยืน” เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจให้ภาคธุรกิจเอกชน ที่ประกอบการค้าด้วยหลักบรรษัทภิบาล โดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะนำไปสู่การประกอบธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไป
 
     นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ ขององค์กรมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างธรรมาภิบาลการดำเนินธุรกิจและลดความเหลื่อมล้ำด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 
     โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย จึงถือได้ว่าเป็นกิจกรรมสำคัญที่หอการค้าไทย ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 17 ปี สร้างต้นแบบธุรกิจที่ดี  เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับสมาชิกหอการค้าไทยและผู้ประกอบการทั่วไป แม้ในอนาคตธุรกิจจะมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ผมเชื่อมั่นว่า ธุรกิจที่มีจรรยาบรรณ มีหลักธรรมาภิบาล อยู่บนพื้นฐานความดี มุ่งมั่นพัฒนามีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งสร้างประโยชน์ร่วมกับชุมชนและสังคม ตลอดจนสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ปัจจัยเหล่านี้ จะเป็นปัจจัยส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจของท่าน เข้มแข็ง และก้าวสู่อนาคตที่มั่นคง พร้อมกับเจริญก้าวหน้า อย่างยั่งยืน และรวมถึงบทบาทในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามแนวคิด “ไทยเท่” ด้วยหลักจรรยาบรรณอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน
     ขอให้รางวัลอันทรงเกียรติที่ทุกท่านได้รับในครั้งนี้ จงเป็นพลังอันสำคัญในการสร้างสรรค์ความดี และพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง หอการค้าไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพลังแห่งความทุ่มเทของทุกธุรกิจ จะเป็นส่วนร่วมอย่างสำคัญ ในการนำพาเศรษฐกิจของประเทศ ให้ก้าวหน้า ไปพร้อมกับสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป” นายกลินท์ กล่าว
 
  
 
     นางวีนัส อัศวสิทธิถาวร ประธานคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันและส่งเสริมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย กล่าวว่า โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย เป็นกิจกรรมที่หอการค้าไทยดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 17 เป็นเวทีแห่งการเชิดชูเกียรติ สำหรับสมาชิกหอการค้าไทยและผู้ประกอบธุรกิจต่าง ๆ ที่ได้ยึดมั่นในหลักการของการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการมีจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ ทุกองค์กรสามารถนำไปประยุกต์และปฏิบัติได้ เพื่อสร้างองค์กร และสังคมให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นแบบอย่างแก่ภาคธุรกิจในการสร้างสรรค์ความดีร่วมกันสามารถทำให้ธุรกิจดำรงอยู่ได้ อันจะส่งผลให้ธุรกิจมีความยั่งยืน
 
“ปัจจัยที่เป็นรากแก้วที่นำพาองค์กรสู่ความยั่งยืนนั้น คือ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกภาคส่วน เคารพสิทธิเสรีภาพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน และการมุ่งมั่นที่สร้างสรรค์องค์กรให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ” นางวีนัส กล่าว
 
     นอกจากที่กล่าวมา ยังมีอีก  1 แนวคิด ที่สามารถต่อยอดให้ธุรกิจยั่งยืน และลดใช้ทรัพยากร ไปพร้อม ๆ กัน คือ แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตั้งแต่ การออกแบบ ผลิต ใช้ ทิ้ง และนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อหมุนเวียนทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบอย่างจำกัดใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด รวมถึงลดปัญหาขยะ เพื่อชีวิตที่ดีของทุกคนในอนาคต และสร้างสังคมที่เติบโตอย่างยั่งยืน แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน ท่ามกลางวิกฤติสิ่งแวดล้อม และกระแสดิจิทัลเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 
  
 
บริษัทที่ได้รับ รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2562
บริษัทขนาดใหญ่ ได้แก่
1. บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน)
2. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน)
3. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
4. บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด(มหาชน)
5. บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด(มหาชน)
6. บริษัท โตเกียวมารีน ประกันชีวิต(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
 
บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่
1. บริษัท แอ็กโกร(ประเทศไทย) จำกัด
2. บริษัท สบายไทย จำกัด (ศิรา สปา)
3. บริษัท ไอคิวเซาท์อีสต์โอเออุดรธานี จำกัด
4. บริษัท อินเตอร์เฟส ซิสเทค จำกัด
5. บริษัท ที-เน็ต จำกัด
6. บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด
 

 

-------------------------------------------
Presented by Thai Chamber
ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมของหอการค้าไทยได้ที่
Website : https://www.thaichamber.org
FB : https://www.facebook.com/ThaiChamber
Line  : @tccline (ใส่ @ ด้วยครับ)
YouTube Channel : หอการค้าไทย Official


ข่าวสาร