EU ประกาศระเบียบแก้ไขรายการสารที่อนุญาตให้ใช้เป็นส่วนประกอบและบรรจุภัณฑ์ของพลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร

02 ต.ค. 2562

เรื่อง EU ประกาศระเบียบแก้ไขรายการสารที่อนุญาตให้ใช้เป็นส่วนประกอบและบรรจุภัณฑ์ของพลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร 
 
เรียน สมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 
     ด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจาก กรมการค้าต่างประเทศ ว่า คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกกฎระเบียบ Commission Regulation (EU) 2019/1338 เพื่อแก้ไข Regulation (EU) No 10/2011 เกี่ยวกับรายการสารที่อนุญาตให้ใช้เป็นส่วนประกอบและบรรจุภัณฑ์ของพลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร โดยมีผลบังคับใช้อีก 20 วัน ถัดจากวันที่ประกาศใน the Official Journal of the European Union ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากส่วนประกอบและบรรจุภัณฑ์ของพลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร มีการวางจำหน่ายก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ สามารถวางจำหน่ายในตลาด EU ได้จนถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2563
 
     ในการนี้ สภาหอการค้าฯ ขอส่งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง EU ประกาศระเบียบแก้ไขรายการสารที่อนุญาตให้ใช้เป็นส่วนประกอบและบรรจุภัณฑ์ของพลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร
 
เอกสารดาวน์โหลด "Click"


Top