EU แก้ไขระเบียบจำกัดการใช้สาร Climbazole

01 ต.ค. 2562

เรื่อง EU แก้ไขระเบียบจำกัดการใช้สาร Climbazole
 
เรียน สมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
 
     ด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจาก กรมการค้าต่างประเทศ ว่า คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกกฎระเบียบ Regulation (EU) No 2019/698 เพื่อแก้ไข Annex III และ V ของกฎระเบียบ Regulation (EC) No 1223/2009 ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ว่าด้วยการจำกัดการใช้สาร 1-(4-Chlorophenoxy)-1-(imidazole-1-yl)-3,3-dimethylbutan-2-one หรือมีชื่อสากล (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients : INCI) ที่เรียกกันว่า Climbazole ซึ่งสารนี้ใช้เป็นวัตถุกันเสียในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง แต่ยังสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากเป็นวัตถุกันเสีย เช่น ใช้เป็นสารขจัดรังแคในแชมพูที่ล้างออก เป็นต้น ทั้งนี้ กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป แต่ในทางปฏิบัติจะมีผลบังคับใช้ 27 พฤศจิกายน 2562
 
 
     ในการนี้ สภาหอการค้าฯ ขอส่งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง EU แก้ไขระเบียบจำกัดการใช้สาร Climbazole ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม "Click"

   

 

 


Top