หอการค้าไทย ร่วมเปิดงาน ASEAN MSMEs in the Digital Era : เอกชนสานพลังรัฐ ส่งเสริมธุรกิจรายย่อย (MSME) ก้าวทัน Digital 4.0 และเข้าถึงแหล่งทุน

05 ก.ย. 2562

    

    

หอการค้าไทย ร่วมเปิดงาน ASEAN MSMEs in the Digital Era
เอกชนสานพลังรัฐ ส่งเสริมธุรกิจรายย่อย (MSME) ก้าวทัน Digital 4.0 และเข้าถึงแหล่งทุน

     นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ASEAN MSMEs ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “ASEAN MSMEs in the Digital Era: Challenges and Opportunities” โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ณ ห้องไทยจิตรลดา 1-2 ชั้น 2 โรงแรม แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (สสว.) และกระทรวงการต่างประเทศ โดยเปิดเป็นเวทีสำคัญให้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานในประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ทั้งภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ ภาคประชาสังคม รวมทั้งผู้แทนจากประเทศสมาชิก G20 ได้เสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดี รวมถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสของผู้ประกอบการ MSMEs ในภูมิภาคอาเซียนที่ต้องเผชิญกับยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR)

     พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานว่า ประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์แน่วแน่ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย หรือที่เรียกว่า MSME โดยประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 ซึ่งเจตนารมณ์นี้สอดคล้องกับประเด็นด้านเศรษฐกิจที่ไทยในฐานะประธานอาเซียนผลักดันเพื่อให้สมาชิกอาเซียนดำเนินการให้สำเร็จในปีนี้ (Priority Economic Deliverables) โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ การเตรียมความพร้อมของอาเซียนสำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 การส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคผ่านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว และการส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจของอาเซียนอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ซึ่งการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยได้เป็นหนึ่งในประเด็นหลักภายใต้ด้านที่ 1 ซึ่งเน้นให้มีการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลสำหรับวิสาหกิจรายย่อย

     สำหรับหัวข้อของการสัมมนาในวันนี้ “ASEAN MSMEs in the Digital Era: Challenges and Opportunities” เป็นเรื่องที่รัฐบาลทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก จำเป็นต้องสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลอย่างเต็มที่ สนับสนุนให้เกิดการประสานความร่วมมือรัฐและเอกชนในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความแข็งแกร่งมากขึ้น โดยการใช้ระบบพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าถึงข้อมูล และเข้าถึงตลาด การส่งเสริม MSME เป็นเรื่องที่ภาครัฐและภาคเอกชนต้องดำเนินการร่วมกัน และยินดีมากที่เห็นภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดงานในวันนี้ขึ้น โดยเอกชนทั้งรายใหญ่และ MSMEs เป็นผู้เล่นหลัก (Player) ในขณะที่รัฐทำหน้าที่สนับสนุน หรือเป็น Facilitator โดยความร่วมมือในรูปแบบนี้จะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนา MSMEs อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน นอกจากนี้ ในการประชุมผู้นำ G20 ผมได้มีโอกาสไปเชิญประเทศสมาชิก G20 มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างครอบคลุมกับประเทศอาเซียนด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน การมีปฏิสัมพันธ์กับภาคีภายนอกภูมิภาค รวมถึงการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย จะเป็นกลไกสำคัญให้ประชาคมอาเซียนของเรามีความแน่นแฟ้น และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ร่วมกันของอาเซียนที่เราจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันซึ่งเป็นไปตามแนวคิดหลักของไทยในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้ คือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

     นายอรินทร์ จิรา ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN Business Advisory Council : ASEAN-BAC) และรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การจัดงาน “ASEAN MSMEs in the Digital Era: Challenges and Opportunities” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่ยุคการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ให้แก่ผู้ประกอบการ MSMEs ในอาเซียนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยภายในงานจะมีการเสวนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียนภายใต้ 4 หัวข้อหลักดังต่อไปนี้

  1. Advancing MSMEs 4.0 with Digital Transformation แนวทางในการนำเทคโนโลยียุคดิจิทัลมาปรับใช้สำหรับการบริหารจัดการธุรกิจ
  2. Enhancing Capability for MSMEs through Public - Private Partnership ความคิดเห็นจากตัวแทนทางภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งวิธีการสนับสนุนทางด้านข้อมูลและให้คำปรึกษาในด้านเทคโนโลยีและการเข้าถึงตลาดและการเงินให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  3. Financial Inclusion for MSMEs มุ่งเน้นไปที่การสร้างตระหนักรู้ในประเด็นปัญหา และอุปสรรคที่ผู้ประกอบการ MSMEs ต้องเผชิญในประเด็นการเข้าถึงตลาดและการเงินจากแหล่งเงินทุนผ่านสถาบันทางการเงิน
  4. Digitalization of Ecosystem for Financial Inclusion การเสวนาเกี่ยวกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับการเข้าถึงการเงินทั้งในรูปแบบดั้งเดิม ร่วมสมัย และดิจิทัล
     
-------------------------------------------
Presented by Thai Chamber
ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมของหอการค้าไทยได้ที่
Website : https://www.thaichamber.org
FB : https://www.facebook.com/ThaiChamber
Line  : @tccline (ใส่ @ ด้วยครับ)
YouTube Channel : หอการค้าไทย Official