หอการค้าไทยเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ "นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต" KUBOTA Farm จังหวัดชลบุรี

29 ส.ค. 2562

    

    

หอการค้าไทย โดยนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ พร้อมคณะกรรมการฯ และสมาชิกหอการค้าไทย เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ "นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต" KUBOTA Farm บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับความเป็นมาและการดำเนินงาน ซึ่ง KUBOTA Farm เป็นศูนย์เรียนรู้การเพาะปลูกพืชด้วยวิธีการเกษตรจริงในการเพาะปลูกพืชด้วยวิธีการเกษตรสมัยใหม่ เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดให้กับเกษตรกรและศึกษาหาความรู้ พร้อมทั้งได้รู้จักและทดลองใช้งานนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรใหม่ของคูโบต้าด้วย โดยมีตัวอย่างองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะปลูกที่ใช้ในฟาร์ม อาทิเช่น

- โซนเกษตรแม่นยำและพืชหลังนา : เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการทำนาข้าว (Best Practice Farm Management) เช่น การกำหนดขนาดแปลงเพาะปลูกให้มีขนาด 1.5-3 ไร่ โดยมีความกว้าง ของแปลงเหมาะสมกับหน้ากว้างการทำงานของเครื่องจักร เพื่อลดความสูญเสียจากการทำงาน จะทำให้ เกษตรกรลดต้นทุนการเพาะปลูกลงได้ 10-20% รวมถึงการนำเทคนิคการเพาะปลูกพืชโดยการใช้ปฏิทินเพาะปลูกเข้ามาพัฒนากระบวนการเพาะปลูกให้แม่นยำ

- โซนเกษตรแม่นยำ : ทำน้อยแต่ได้มาก นำเสนอเทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำหรือ Precision Farming ซึ่งเป็นการทำเกษตรแบบใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก เช่น “โดรน” สำหรับบินสำรวจพื้นที่ ตรวจสภาพดินเพื่อเลือกปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ควบคุมการใส่ปุ๋ย และฉีดยาฆ่าแมลง การเก็บเกี่ยว รถแทรกเตอร์ที่ควบคุมทิศทางด้วยดาวเทียม เครื่องวิเคราะห์ความต้องการอาหารพืช เทคโนโลยีตรวจอากาศและสภาพดิน เป็นต้น

- โซนการบริหารจัดการฟาร์มเกษตรด้วยแนวคิดรายได้สูง : เป็นการสาธิตการบริหารจัดการ พื้นที่เกษตรที่มีขนาด 10-15 ไร่ ให้สามารถสร้างรายได้มากที่สุด โดยใช้ความรู้การวางแผนเพาะปลูก การบริหารจัดการแปลงตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ และการเลือกใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสม
 
- โซนเกษตรสมัยใหม่พืชไร่ : คือ มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นโซนที่มีการนำเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำมาใช้ประโยชน์ตั้งแต่การออกแบบและจัดการแปลงเพาะปลูกพืชด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจร
 
    
 
-------------------------------------------
Presented by Thai Chamber
ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมของหอการค้าไทยได้ที่
Website : https://www.thaichamber.org
FB : https://www.facebook.com/ThaiChamber
Line  : @tccline (ใส่ @ ด้วยครับ)
YouTube Channel : หอการค้าไทย Official