หอการค้าไทย ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการที่ปรึกษาพลังงาน

   

นายสุรงค์ บูลกุล รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย ร่วมลงนามความร่วมมือ โครงการที่ปรึกษาพลังงานและโครงการจักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมเปิดตัวและติดฉลากเบอร์ 5 บนจักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 5 เป็นปฐมฤกษ์ ระหว่าง หอการค้าไทยและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่การกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร ท.103 สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานได้มีการพัฒนาการใช้พลังงาน หรือ Energy 4.0 โดยขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รวมถึงการจัดทำแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว 5 แผน ในช่วงปี พ.ศ.2558-2579 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความมั่นคงด้านพลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน สำหรับกรอบแผนอนุรักษ์พลังงานซึ่งถือเป็นการจัดการการใช้พลังงานให้เกิดความยั่งยืน กระทรวงพลังงานได้กำหนดมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน โดยมีเป้าหมายลดการใช้พลังงานไฟฟ้าตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2558-2579)

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กฟผ. ได้ดำเนินโครงการที่ปรึกษาพลังงานตั้งแต่ปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศเกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่เหมาะสมและคุ้มค่า รวมถึงสนับสนุนเป้าหมายการลดการใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 0.1-0.3 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศ หรือ 5,872 ล้านหน่วย ในปี 2579 ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรต่าง ๆ ในการดำเนินงานเป็นอย่างดี สำหรับในปี 2562 นี้กฟผ. ได้ตั้งเป้าหมายการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากการดำเนินโครงการฯ จำนวน 6.08 ล้านหน่วย ทั้งนี้ หอการค้าไทย ยินดีให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกของหอการค้าไทยและเครือข่ายเข้าร่วมโครงการฯ กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมถึงการประสานงานระหว่างกันในอนาคตระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับสมาชิกของหอการค้าไทยและเครือข่าย


ภาพประกอบ

ข่าวสาร