เอกชนเสนอปกขาว 6 ด้าน แนะรัฐเพิ่มขีดความสามารถประเทศ

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ได้เข้ายื่นสมุดปกขาวต่อนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นมุมมองของภาคเอกชน เพื่อให้รัฐบาลใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน และตัดสินใจเชิงนโยบายในการยกระดับเศรษฐกิจไทยให้สามารถแข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ข้อเสนอของภาคเอกชนต่อรัฐบาลชุดใหม่ ประกอบด้วย 6 เรื่อง คือ 1. การเสริมสร้างความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เสนอให้มีการยกระดับการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในระดับต่าง ๆ 2 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเอกชน ขอให้ยกระดับ SMEs ทั้งในด้านสินค้าและบริการ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เสนอให้จัดสรรงบประมาณด้านต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เพื่อพัฒนาระบบบริหารภาครัฐ 4 สนับสนุนโครงการที่สำคัญของภาครัฐให้ดำเนินการต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการดำเนินการของโครงการต่าง ๆ ที่ได้ทำมาแล้ว 5. เสริมสร้างธรรมาภิบาลความรับผิดชอบต่อสังคม การสนับสนุนนโยบายและการขับเคลื่อนการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นในทางปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และ 6. ยกระดับทักษะ ความรู้ และคุณภาพชีวิตทรัพยากรมนุษย์ เสนอให้รัฐบาลส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) การปฏิรูประบบการศึกษาโดยปรับปรุงระบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ e-Learning เพื่อการพัฒนาศักยภาพของคน (Up Skill / Re Skill)


ข่าวสาร