ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “ASEAN MSMEs in the Digital Era: Challenges and Opportunities” (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

09 ส.ค. 2562

 
 
เรียน ท่านผู้ประกอบการ
 
     ด้วย สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN BAC) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีกำหนดจัดงานสัมมนา “ASEAN MSMEs in the Digital Era: Challenges and Opportunities” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562  เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องไทยจิตรลดา 1-2 ชั้น 2  โรงแรม Marriott Marquis Queen’s Park กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้โอกาสและความท้าทายของ MSMEs ในประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงแนวทางเพิ่มขีดความสามารถของ MSMEs ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิวัติภาคอุตสาหกรรมครั้งที่ 4
 
    ในการนี้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างด้น โดยท่านสามารถลงทะเบียนผ่านทาง https://qrgo.page.link/v6cPj หรือสแกน QR Code ภายในวันที่ 2 กันยายน 2562