Board of Investment of Pakistan

09 ส.ค. 2562

เรียน สมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 
      ด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจาก สถานเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทย ว่า The Board of Investment of Pakistan ได้จัดทำเว็บไซต์ www.invest.gov.pk ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมโอกาสในด้านการลงทุนในประเทศปากีสถาน พร้อมทั้งมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆแก่นักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศปากีสถาน นอกไปจากนี้ยังอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจในด้านต่างๆ อาทิการให้ข้อมูลเบื้องต้น กฎระเบียบ รวมทั้งบริการ e-service ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นต้น