กำหนดให้ขยะเทศบาลเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าและห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2562

04 ก.ค. 2562

ประกาศกระทวงพาณิชย์
เรื่อง กำหนดให้ขยะเทศบาลเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าและห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2562
*********************
    ด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจาก กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะเทศบาลเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าและห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
 
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ "Click"
 
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป
โทรศัพท์ 02 547 5124
โทรสาร 02 547 4804 


Top