หอการค้าไทย จัด “ประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค” ประจำปี 2562

04 มิ.ย. 2562

    

หอการค้าไทย จัดประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์สไตลิชคอนเวนชั่นโฮเทล นนทบุรี ซึ่งเป็นแผนงานภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมหอการค้าจังหวัดและพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค หอการค้าไทย ทั้งนี้ เพื่อระดมความคิดเห็น ในการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานระหว่างหอการค้าไทย หอการค้าจังหวัด และ YEC หอการค้าจังหวัด เพื่อเสริมสร้างองค์กรหอการค้าให้มีความเข้มแข็ง และสร้างความสัมพันธ์ของเครือข่ายให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ตลอดจน เพื่อร่วมกันวางแผนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภูมิภาค เป็นแผนงานภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมหอการค้าจังหวัดและพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค หอการค้าไทย ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยได้เริ่มจัดการประชุมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน
 
สำหรับในปี 2562 นี้ เป็นปีที่ได้มีการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดขึ้นใหม่ในหลายจังหวัด โดยมีประธานหอการค้าจังหวัดคนใหม่ จำนวน 37 จังหวัด และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดคนใหม่ จำนวน 38 จังหวัด ซึ่งในปีนี้จะมีคณะกรรมการจากจังหวัดต่าง ๆ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่หอการค้า 5 ภาค เป็นครั้งแรก ที่จะได้มาพบปะและแลกเปลี่ยนการดำเนินงานของหอการค้าร่วมกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 540 คน
 
การประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ในปีนี้ มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวทางการทำงานของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย วาระ ปี 62-63” โดยนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ และได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินงาน คือ “เป็นสถาบันหลักทางการค้าและการบริการของประเทศ ที่ใช้ข้อมูล ความรู้ เครือข่าย และความร่วมมือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ำ ทำให้ประเทศไทยเติบโต อย่างยั่งยืน จากนโยบายหลักดังกล่าว จะมีการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้แก่สมาชิก โดยมุ่งเน้น 3 Value Chains หลัก คือ การค้าและการลงทุน การเกษตรและอาหาร การท่องเที่ยวและบริการ  รวมถึงใช้ความร่วมมือของเครือข่าย ทั้งหอการค้าจังหวัด สมาคมการค้า หอการค้าต่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ YEC กว่า 100,000 ราย มาร่วมขับเคลื่อน
 
    
 
การเสวนา เรื่อง “แนวทางการผนึกกำลังเครือข่ายหอการค้าสู่ความเข้มแข็ง” เพื่อให้ได้ทราบถึงขอบข่ายความร่วมมือของหอการค้าไทย และเครือข่ายต่าง ๆ ในการเชื่อมโยงภารกิจและแผนงานต่าง ๆ กับหอการค้าจังหวัดในการทำงานร่วมกัน การบรรยาย เรื่อง “เครือข่ายมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และแนวโน้มเศรษฐกิจ ภาค 5 ภาค ปี 2562” เพื่อให้ทราบถึงบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่มีส่วนเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันกับหอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัด นอกจากนั้น จะได้มีการนำเสนอข้อมูลแนวโน้มเศรษฐกิจภาค ทั้ง 5 ภูมิภาค ในปี 2562 เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ และการแบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคและการขับเคลื่อน Trade & Services 4.0 ทั้งนี้ เพื่อระดมความคิดเห็น ในการทบทวนและกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคในพื้นที่
 
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Digital Transformation” โดยนายศุภชัย  เจียรวนนท์  ที่ปรึกษาหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญ ด้วยการนำเทคโนโลยี  มาใช้กับธุรกิจในยุคดิจิทัล และนำไปปรับใช้ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต และในช่วงท้ายของการจัดประชุม จะมีการนำเสนอ “ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาค 5 ภาค” โดยประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค ทั้ง 5 ภาค
 
Download ภาพงานประชุมใหญ่หอการค้าภาพ 5 ภาค ประจำปี 2562
31 พค. : shorturl.at/uyBGW
1 มิย. : shorturl.at/mvC58
2 มิย. : shorturl.at/ksGZ7
-------------------------------------------
Presented by Corpcomm Team | Thai Chamber
ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมของหอการค้าไทยได้ที่
Website : https://www.thaichamber.org
FB : https://www.facebook.com/ThaiChamber
Line  : @tccline (ใส่ @ ด้วยครับ)
YouTube Channel : หอการค้าไทย Official