การรับสมัครคัดเลือกองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGO)/ องค์กรภาคประชาสังคม (CSO) และองค์กรภาคธุรกิจเอกชน ของประเทศไทยเข้ารับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 4

29 พ.ค. 2562

การรับสมัครคัดเลือกองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGO)/ องค์กรภาคประชาสังคม (CSO) และองค์กรภาคธุรกิจเอกชน ของประเทศไทยเข้ารับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 4
*******************
     ด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจาก กระทรวงมหาดไทย ว่า กระทรวงฯ ในฐานะหน่วยประสานงานหลักกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ภายใต้แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ประเภทองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGO)/ องค์กรภาคประชาสังคม (CSO) จำนวน 1 แห่ง และองค์กรภาคธุรกิจเอกชน (Private Sector) จำนวน 1 แห่ง ที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้ารับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 4 (4th  ASEAN RDPE Leadership Awards) ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 (11th ASEAN Ministerial Meeting on Rural Development and Poverty Eradication) ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ในการนี้ สภาหอการค้าฯ  ขอเรียนเชิญองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐหรือองค์กรภาคประชาสังคม และองค์กรภาคธุรกิจเอกชน ที่มีคุณสมบัติและผลงาน เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลฯ ดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันนี้ - 17 มิถุนายน 2562
ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครตาม QR Code ที่ปรากฏ
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ :
กลุ่มงานอาเซียน กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 02 221 1881