สัมมนา เรื่อง “การคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศภายใต้ระบบ Hague System”

14 พ.ค. 2562

สัมมนา เรื่อง “การคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศภายใต้ระบบ Hague System”
 
          สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา ว่า กรมฯ ร่วมกับสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (USPTO) และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) มีกำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง “การคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศภายใต้ระบบ Hague System” ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครอง ขั้นตอน และประโยชน์ของการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศภายใต้ความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ (Hague Agreement) และ (2) เพื่อเตรียมความพร้อมของคนไทยในการเข้าเป็นภาคีความตกลงฯ ในอนาคต ตลอดทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความเห็น และประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมการสัมมนาเกี่ยวกับการคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเด็นต่างๆ รายละเอียดกำหนดการตามเอกสารแนบ
ในการนี้ สภาหอการค้าฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้หากท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมงานสัมมนาฯ สามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code ที่ปรากฏ ภายในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562
 
 
 
เอกสารดาวน์โหลด "กำหนดการสัมมนา"
 
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
สำนักส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา
หมายเลขโทรศัพท์ 02 547 4653
 


Top