ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทย คร้้งที่ 53 ประจำปี 2561

    

     หอการค้าไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทย คร้้งที่ 53 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ โดยมีคณะกรรมการหอการค้าไทย พร้อมด้วยสมาชิกหอการค้าไทย เข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีวาระที่น่าสนใจเป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าไทย วาระปี 2562-2563 ซึ่งคณะกรรมการชุดเดิมครบกำหนดต้องออกตามวาระ โดยผลการเลือกตั้ง นายกลินท์ สารสิน ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหอการค้าไทยต่ออีก 1 วาระ

     ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งวาระปี 2560-2561 นายกลินท์ สารสิน และคณะกรรมการหอการค้าไทย ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการต่างๆ ผ่านการร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงมีบทบาทในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจน ร่วมผลักดันข้อเสนอทางเศรษฐกิจและสังคมต่อภาครัฐ จัดทำยุทธศาสตร์หอการค้าไทยมุ่งสู่การค้าและบริการ 4.0 (Trade & Service 4.0) เพื่อเป็นแผนดำเนินงานที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมุ่งเน้น 3 Value Chains หลัก คือ การค้าและการลงทุน การเกษตรและอาหาร การท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงการให้บริการสมาชิก ผลักดันให้ใช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ตามแนวคิด “ไทยเท่” มาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการในแต่ละท้องถิ่น

     ผลการดำเนินงานและกิจกรรมสำคัญที่ผ่านมา นายกลินท์ สารสิน และคณะกรรมการหอการค้าไทย ได้เชื่อมโยงเครือข่ายของหอการค้าไทย รวมถึง ภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ อาทิ โครงการ Tourism Digital Platform (TAGTHAI) การจัดตั้งสถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะการค้าและการลงทุน (AITI) ยุทธศาสตร์ผลไม้ไทยครบวงจร โครงการคืนภาษี Downtown Vat Refund การเสริมศักยภาพผู้ประกอบการผ่านโครงการ Big Brother โครงการไทยเท่ทั่วไทย หอการค้าแฟร์ จัดทำดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจตัวใหม่ เช่นดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการค้าปลีก ดัชนีภาคบริการ โครงการลดความเหลื่อมล้ำ เช่น 1 ไร่ 1 แสน, 1 หอการค้า 1 ท่องเที่ยวชุมชน, 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร เป็นต้น

    

     ในช่วงที่ นายกลินท์ สารสิน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ปี 2557-2561) ได้เชื่อมโยงการทำงานของหอการค้าไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวให้เกิดการบูรณาการไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของไทยให้มีมาตรฐานและเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านแนวคิดที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาการท่องเที่ยวทั้ง Value Chain ซึ่งนักท่องเที่ยว และคนในท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วม ภายใต้แนวคิด “Amazing ไทยเท่”
 
     ในวาระปี 2562-2563 คณะกรรมการจะขับเคลื่อนแผนงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะเน้นเรื่อง “การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ ลดความเหลื่อมล้ำ” เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนา และยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้แก่สมาชิก ใน 3 Value Chains โดยจะผลักดันการนำ Digital Technology และนวัตกรรม ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์มาใช้ให้เกิดผลจริง ควบคู่กับการนำแนวคิด “ไทยเท่” เข้ามาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ซึ่งเราจำเป็นต้องพัฒนามาตรฐานสู่ระดับสากล ยกระดับการค้าและการบริการโดยใช้ Digital Platform และข้อมูลจาก Big Data รวมถึงใช้ความร่วมมือของเครือข่าย ทั้งหอการค้าจังหวัด สมาคมการค้า หอการค้าต่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ YECรวมกว่า 100,000 ราย มาร่วมขับเคลื่อน
 
     สำหรับคณะกรรมการชุดนี้ จะทำงานสานต่อแนวทางการทำงานในปัจจุบัน โดยนำ Radar Chart มาจัดลำดับความสำคัญของแผนงานต่างๆ ที่จะขับเคลื่อนในปี 2562-2563 ซึ่งโครงการยุทธศาสตร์ (Strategic projects) ดังกล่าวจะแยกเป็น ทั้งที่ หอการค้าไทยดำเนินการเอง หรือ ร่วมดำเนินการกับภาครัฐ และโครงการที่จะติดตามผลักดันให้ภาครัฐดำเนินการ ซึ่งจะทำงานแบบลงลึกในแต่ละด้าน ตลอดทั้ง Value Chain โดยการใช้ความรู้และประสบการณ์ของเครือข่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด เชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้าและหอการค้าต่างประเทศ รวมถึงมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งมีความรู้ความชำนาญ (Functional Base) และหอการค้าจังหวัด ซึ่งมีความเข้าใจในพื้นที่ (Area Base) ผสานกับ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของหอการค้า (YEC) ที่จะเข้ามาเสริมแนวคิดของคนรุ่นใหม่ เพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างรอบด้าน
 
 
- QR Code : ภาพงานประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทย ครั้งที่ 53 ประจำปี 2561
 

 
ข่าว : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ www.prachachat.net
ภาพ : สื่อสารองค์กร หอการค้าไทย
 
-------------------------------------------
Presented by Corpcomm Team | Thai Chamber
ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมของหอการค้าไทยได้ที่
Website : https://www.thaichamber.org
FB : https://www.facebook.com/ThaiChamber
Line  : @tccline (ใส่ @ ด้วยครับ)
YouTube Channel : หอการค้าไทย Official


ภาพประกอบ

Top