โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่

         หอการค้าไทยร่วมกับ สสว. สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสำหรับผู้ประกอบการใหม่ (ภาคตะวันออก) และโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
         โครงการนี้เป็นประโชน์อย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ด้วยเนื้อหาที่เจาะลึก และครอบคลุมอย่างรอบด้าน จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถ และถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์จริงในการประกอบธุรกิจ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ มีแนวคิดในการทำธุรกิจ สามารถขยายตลาดการค้าหรือการลงทุนได้ในอนาคต พร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างคาวมแข็งแกร่งและเจริญก้าวหน้าของประเทศต่อไป


ภาพประกอบ