การเสวนา “ERP : เสริมสร้างความแข็งแกร่งองค์กรด้วยระบบดิจิทัล”

21 ก.พ. 2562

    

    

คณะกรรมการ Creative Digital Economy  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดการเสวนาเรื่อง “ERP : เสริมสร้างความแข็งแกร่งองค์กรด้วยระบบดิจิทัล” ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการ Digital Transformation Services โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิชัย เบญจรงคกุล ประธานคณะกรรมการ Creative Digital Economy เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์และเปิดการสัมมนา พร้อมทั้งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน ERP อาทิ คุณวรีพร อาชาวรฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด และคุณปฐม อิทโรดม กรรมการ คณะกรรมการ Creative Digital Economy มาให้ความรู้ด้าน ERP เพื่อขับเคลื่อน พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพกำลังคนของประเทศให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพใหกับสมาชิกผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัด และสมาคมการค้า ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารองค์กร ด้วยเทคโนโลยี ERP (Enterprise Resource Planning : ERP)  ตลอดจนการพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการใชง้านเทคโนโลยี ERP ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในยุคดิจิทัล 4.0
 

 

หัวข้อการบรรยาย : (Download เอกสารได้ที่ QR Code ครับ) 

  • การบริหารองค์กรด้วยเทคโนโลยี ERP ในยุคดิจิทัล 4.0
  • ประเภทของเทคโนโลยี ERP และปัจจัยสำคัญในการพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยี ERP
  • การพัฒนาและเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อการใช้งานเทคโนโลยี ERP ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • ปัจจัยหลักในการนำ ERP มาใช้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งองค์กรในยุคดิจิทัล 4.0
  • Succes Case องค์กรที่นำ ERP มาใช้แล้วประสบความสำเร็จ

   

-------------------------------------------

Presented by Corpcomm Team | Thai Chamber
ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมของหอการค้าไทยได้ที่
Website : https://www.thaichamber.org
FB : https://www.facebook.com/ThaiChamber
Line  : @tccline (ใส่ @ ด้วยครับ)


ข่าวสาร

Top