รายละเอียดข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้า Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Sheet for Solar Module

12 ก.พ. 2562

รายละเอียดข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้า

Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Sheet for Solar Module

 
เรียน สมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 
          ด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจาก กรมการค้าต่างประเทศ ว่า หน่วยงาน Directorate General of Trade Remedies (DGTR) กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดีย ได้ส่งสำเนาแจ้ง รายละเอียดข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้า Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Sheet for Solar Module ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย ซาอุดีอาระเบีย สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศไทย ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นต่อรายละเอียดข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพื้นฐานในกรณีดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารโดยตรงได้ที่ Room No.1, Jeevan Tara Building, New Delhi-110001 ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 (เวลาท้องถิ่น) พร้อมจัดส่งสำเนาเอกสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 
เอกสารแนบ "Download"
 
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า
โทร 02 547 4738
โทรสาร 02 547 4741


Top