สภาหอการค้าฯ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เดินหน้ายกระดับขีดความสามารถ SMEs ผ่านงานสัมมนา ‘SMEs เก่งรอบทิศ เสริมความคิดและความเฮง’

23 พ.ย. 2561

    

    

สภาหอการค้าฯ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เดินหน้ายกระดับขีดความสามารถ SMEs ผ่านงานสัมมนา ‘SMEs เก่งรอบทิศ เสริมความคิดและความเฮง’
 
     หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กลุ่มธุรกิจ CP ALL และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ผนึกกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ SMEs เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้สูงขึ้นทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ ด้วยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างแรงบันดาลใจในการปรับตัวและพัฒนาศักยภาพให้ SMEs สามารถอยู่รอดได้ในยุค 4.0 ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการค้าขาย อีกทั้ง SMEs ต้องเผชิญกับคู่แข่งที่มีจำนวนมาก และความนิยมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การทำธุรกิจรูปแบบเดิมๆ และขายสินค้าเหมือนกับเจ้าอื่นที่มีมากมายในตลาด คงไม่สามารถทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ การสัมมนาในครั้งนี้ จึงเป็นการเปิดวิสัยทัศน์และมุมมองใหม่ๆ ให้กับ SMEs โดยมอบทั้งองค์ความรู้ และเทคนิคการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
 
     คุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริหาร หอการค้าไทย เปิดเผยว่า ในปัจจุบันธุรกิจภายในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็น ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) ซึ่งมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 90 ของธุรกิจภายในประเทศ และยังมีสัดส่วนต่อ GDP รวมทั้งประเทศคิดเป็นร้อยละ 42.4 โดย GDP ของธุรกิจ SMEs ในปี 2560 มีมูลค่า 6,551,718 ล้านบาท มีการขยายตัวจากปีก่อนร้อยละ 5.1 และยังคงมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต ดังนั้น SMEs จึงมีส่วนสำคัญต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ และเป็นพื้นฐานในการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะสถาบันภาคเอกชนหลักทางธุรกิจ ตระหนักดีว่าการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพให้กับธุรกิจ SMEs ได้นั้น จำเป็นที่ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษา จะต้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs ดังนั้น เพื่อพัฒนา SMEs ให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันเพิ่มขึ้น และสามารถดำเนินธุรกิจอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน จึงเป็นที่มาของการจัดงาน “SMEs เก่งรอบทิศ เสริมความคิดและความเฮง”
 
     งานในวันนี้ เป็นการสานพลังระหว่าง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และหน่วยงานสนับสนุนที่มาเข้าร่วมออกบูทให้คำปรึกษา อาทิ ธนาคารพาณิชย์ของไทย ศูนย์นวัตกรรม กลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs และเปิดวิสัยทัศน์ในการปรับตัวให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ในยุค 4.0 อีกทั้ง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเพื่อให้ความรู้เสริมเทคนิค วิธีการ ในการเลือกทำเลที่ตั้งและการจัดร้านที่ช่วยให้ผู้ประกอบการค้าขายได้อย่างประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น
 
     นายปิยะวัฒน์ กล่าวทิ้งท้ายว่า การจัดงานครั้งนี้จะทำให้ SMEs ได้รับความรู้และเทคนิควิธีการทำธุรกิจอย่างครบรอบด้าน ทั้งการเพิ่มศักยภาพให้ ‘เก่ง’ ด้วยความรู้ การแบ่งปันประสบการณ์ และจุดประกายความคิดให้เอสเอ็มอีเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยนวัตกรรม และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างแบรนด์ รวมทั้งเตรียมพร้อมสู่การเป็นเอสเอ็มอี 4.0 ด้วยกลยุทธ์การทำการตลาดดิจิตอล ซึ่งนอกจากเก่งแล้ว การสัมมนาในวันนี้ได้บอกเทคนิคการทำธุรกิจให้ประความสำเร็จด้วยความ ‘เฮง’ โดยการเลือกสรร ทำเลที่ตั้ง การจัดร้านด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย ซึ่งหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มั่นใจว่าโครงการนี้ได้รวบรวมสุดยอดวิธีการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs ไทยได้อย่างแน่นอน
 
     นายสุรงค์  บูลกุล รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย กล่าวว่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จึงได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนา SMEs โดยการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริม SMEs ผ่าน “Thailand Smart Center (TSC)” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่หอการค้าไทยจัดตั้งขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการให้บริการเชิงรุก เข้าถึงง่าย และจับต้องได้จริง เน้นการพัฒนาผู้ประกอบการ 4.0 สามารถนำข้อมูล นวัตกรรม และมาตรฐาน ไปต่อยอดในการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อยกระดับผู้ประกอบการในทุกระดับให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป ด้วยการเป็นศูนย์กลางการสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจ สร้างสรรค์กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน เพิ่มขีดความสามารถและทักษะเชิงปฏิบัติในการแข่งขัน รวมทั้งการเพิ่มโอกาสในการขยายตลาด และโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น


ภาพประกอบ