สภาหอฯ รวมพลังพาณิชย์ จัดงาน ‘Together is Power 2018’ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2561

23 พ.ย. 2561

  

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน ‘Together is Power 2018 : Connecting the Future’ มอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น 24 สมาคม และผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น 6 ราย ประจำปี 2561 เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สมาคมการค้าไทยที่มีการบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล อีกทั้งยังได้สร้างผู้นำที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจ เสริมพลังขับเคลื่อนการค้าของไทยให้เติบโต แข่งขันได้อย่างเข้มแข็งทั้งตลาดในประเทศ  และต่างประเทศ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
 
นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดงาน Together is Power 2018 เป็นกิจกรรมสำคัญประจำปีที่แสดงให้เห็นถึงพลังเครือข่ายของดสมาคมการค้าที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2556 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออันดีในกลุ่มสมาคมการค้าต่างๆ อย่างเข้มแข็ง รวมถึงเชิดชูเกียรติสมาคมการค้า ที่มีการพัฒนาศักยภาพขององค์กรทั้งในด้านการบริหารจัดการที่ดี การทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกลุ่มธุรกิจ ในการดูแลช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขังที่สูงขึ้น ในการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศตามหลัก Balanced Scorecard 4 มิติ ได้แก่ 1.ผลสำเร็จตามพันธกิจ 2.ความสามารถในการบริหารจัดการ 3.คุณภาพการให้บริการ 4.การพัฒนาองค์กร พร้อมทั้งมอบรางวัลให้ผู้บริหารสมาคมการค้าและผู้บริหารสมาคมการค้ารุ่นใหม่ที่ผ่านการประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาคมการค้าอย่าง 360 องศา ในคุณลักษณะของผู้บริหาร 6 ด้าน คือ 1.ความยุติธรรม ความเที่ยงธรรม ความซื่อสัตย์โปร่งใส 2.การสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 3.การสร้างความเป็นปึกแผ่นเหนียวแน่นให้แก่องค์กร 4.การสร้างความเจริญเติบโตให้แก่องค์กร 5.การสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้องค์กร 6.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้กับองค์กร โดยในปีนี้มีสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัลฯ แบ่งเป็น 4 ประเภท รวม 24 สมาคม และผู้บริหารสมาคมการค้า รวม 6 ราย ดังนี้
  1. รางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม จำนวน 4 สมาคม
  2. รางวัลสมาคมการค้า ดีเด่นรายมิติ จำนวน 20 สมาคม
  3. รางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น จำนวน 3 ราย
  4. รางวัลผู้บริหารสมาคมการค้ารุ่นใหม่ จำนวน 3 ราย

นอกจากจะมีการมอบรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าวแล้ว ในภาคบ่ายยังได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล) ร่วมปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2019” และผู้แทนจากคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560” เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้สมาคมการค้ามีความพร้อมรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกกลุ่มธุรกิจเพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 

    

“โอกาสนี้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ขอแสดงความยินดีกับสมาคมการค้าและผู้บริหารสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติที่สะท้อนถึงความทุ่มเท มุ่งมั่น และเสียสละของทุกท่านที่มีส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานของสมาคมการค้าจนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลในวันนี้ รวมถึงการก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสมาคมการค้าอื่นๆ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานสากลต่อไป”


Top