ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปรับตัวเลขประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยของปี 2561 โดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้น 4.6%

13 ก.ย. 2561

ประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2561 ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปรับตัวเลขประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยของปี 2561 โดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้น 4.6% (มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในช่วง 4.4-4.8%) ภาคการส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์สหรัฐฯมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้น 8.7% ส่งผลให้ SME ได้รับอิทธิพลจากการส่งออกด้วย ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น 1.2%  ภาคการท่องเที่ยวมีโอกาสฟื้นตัวในช่วงสิ้นฤดูกาลท่องเที่ยวในปลายปีอยู่ที่ 10.0%  และภาคเกษตรที่โตขึ้น4.9%  สำหรับปัจจัยบวกที่ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปี 2561 ได้แก่ การเติบโตอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ภาคการส่งออกขยายตัวต่อเนื่อง  อีกทั้งภาคเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวยังมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการขับคลื่อนเศรษฐกิจไทย การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐมีโอกาสเร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ประกอบกับการฟื้นตัวของการลงทุนที่มีความชัดเจนมากขึ้น และการปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนของรายได้เกษตรกร ที่มีการกระจายตัวมากขึ้น ซึ่ง 80% อยู่ในพืชที่สำคัญ ได้แก่ข้าว,อ้อย,มันสำปะหลัง และข้าวโพด ส่วนปัจจัยลบ ได้แก่ สงครามการค้าสหรัฐ-จีน ที่ยังคงความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มยืดเยื้อ รวมถึงอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  ด้านการท่องเที่ยว เหตุการณ์เรือล่มที่ภูเก็ตยังคงมีผลต่อความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงจากสถานการณ์อุทกภัยซึ่งจะมีผลต่อภาคเศรษฐกิจ


Top