สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การอพยพแรงงานในเอเชีย แนวโน้มและประเด็นสำคัญ”

 

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การอพยพแรงงานในเอเชีย แนวโน้มและประเด็นสำคัญ” ให้กับสถาบันพระปกเกล้า ณ โรงแรม เซ็นทรา บายเซ็นทราศูนย์ราชการฯ ซึ่งได้นำเสนอมิติการอพยพแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย สถานการณ์แรงงานข้ามชาติในปัจจุบัน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในระดับนโยบาย สู่ความร่วมมือในการปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยผลการเสวนาจะนำไปประกอบการศึกษาวิจัย และสร้างการรับรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทยต่อไป Cr: Labour&Fishery BOT


ข่าวสาร