ประชุมประชาพิจารณ์ พรบ.ป้องกันและขจัดใช้แรงงานบังคับ

            

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 คุณธนาศักดิ์ กิจรุ่งโรจน์ กรรมการ คณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นผู้แทน ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธาน คณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรร่วมประชาวิจารณ์แสดงความความคิดเห็นต่อ ร่าง พรบ.ป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. .... โดยผลการประชาพิจารณ์จะนำไปสู่การปรับปรุงกฎหมายตามขั้นตอนต่อไป จัดโดย กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)


ข่าวสาร