หอการค้าไทย มุ่งสร้างธุรกิจต้นแบบ “ธรรมาภิบาล โปร่งใส มีจรรยาบรรณ” ในการประกอบธุรกิจ

      

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมอภิปรายการสร้างมาตรการป้องกันสินบน มุ่งจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และต่อต้านการทุจริตให้สินบนของภาคเอกชน ซึ่งเน้นมุมมองและประสบการณ์ในการต่อต้านการทุจริตให้สินบนของภาคเอกชน เพื่อปลุกกระแสของการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใสมีธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับแนวทางของ ป.ป.ช. รวมทั้งมาตรฐานสากลอีกด้วย การสัมมนา“มาตรการที่มีประสิทธิภาพสำหรับภาคธุรกิจเอกชนในการต่อต้านการให้สินบน” สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับรสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) หน่วยงาน American Bar Association (ABA) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนิติบุคคล โดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรการป้องกันสินบนที่มีประสิทธิภาพ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรการป้องกันสินบนระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากผู้มีความเชี่ยวชาญจากทั้งไทยและต่างประเทศ เช่น สำนักงาน UNODC องค์การ OECD สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ เกาหลี และฮ่องกง โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ และ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) กล่าวในการเปิดสัมมนา ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานสัมมนา ประกอบด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สำนักงานพาณิชยังหวัด สำนักงานคณะกรรากรส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) บริษัทในภูมิภาคตะวันออก หอการค้าจังหวัด สภาสมาคมที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากประเทศอาเซียน รวม 150 คน ณ โรงแรม Movenpick Siam Hotel เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี


ข่าวสาร