แถลงข่าวพฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชน ในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ผลสำรวจพฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

     ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึง ผลสำรวจพฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พบว่า คนส่วนใหญ่ร้อยละ 79.4 มักจะไปทำบุญในวันสำคัญทางศาสนามากที่สุด รองลงมาเป็นช่วงเวลาที่สะดวกและในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น สงกรานต์ หรือปีใหม่ ซึ่งสิ่งที่คาดหวังจากการทำบุญ ร้อยละ 76.9 คือการได้อุทิศส่วนกุศลให้ญาติมิตรที่เสียชีวิต รองลงมาร้อยละ 72.8 เพื่อความสบายใจและหลุดพ้นจากความทุกข์ โดยกิจกรรมที่คนส่วนใหญ่นิยมทำมากที่สุดในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาคือ ตักบาตร คิดเป็นร้อยละ 98.7 รองลงมาคือทำบุญ คิดเป็น 91.8 และไปถวายสังฆทาน คิดเป็นร้อยละ 74.1 ส่งผลให้มีเงินสะพัดทั้งจากการทำบุญและการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวนี้ถึง 6,477.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 4.1% ในส่วนของพรที่คนส่วนใหญ่จะขอในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา คือ ขอให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีโชคลาภ หมดหนี้หมดสิน สุขภาพร่างกายแข็งแรง และครอบครัวมีความสุข

     สำหรับทัศนคติที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ร้อยละ 31.5 มองว่าเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวอย่างช้า ๆ โดยคาดว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวได้ดีในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 ถึงร้อยละ 35.0 นอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลมีแผนการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ส่วนประชาชนในต่างจังหวัดยังคงมีแผนการใช้จ่ายที่เท่าเดิม เนื่องจากยังต้องมีการพึ่งพาจากภาคเกษตรและราคาสินค้าเกษตรยังอยู่ในรับต่ำทำให้ยังมีความระมัดระวังในการจับจ่ายซื้อของ เป็นต้น


Top