ประชุมหารือปัญหาอุตสาหกรรมกุ้งร่วมกับเกษตรกร

ประชุมหารือปัญหาอุตสาหกรรมกุ้งร่วมกับเกษตรกร

"เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมหอการค้าไทย ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช ประธานคณะกรรมการธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้จัดประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติอุตสาหกรรมกุ้งไทยร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง โดยที่ประชุมมีมติร่วมกันในการทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีข้อเสนอแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า อาทิ การส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ การมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง โดยการช่วยลดต้นทุนปัจจัยการผลิต การลดราคาค่าไฟฟ้า (Demand Chard) การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ตลอดจน การส่งเสริมการจัดระเบียบฟาร์มกุ้ง และส่งเสริมการรวมตัวเกษตรกรผ่านกลุ่มสหกรณ์ และชมรม เป็นต้น"


ภาพประกอบ

ข่าวสาร