เข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคณะเข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเพื่อเข้ารับทราบนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำไปสู่ความร่วมมือให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมและสร้างการรับรู้ในการจัดการพลังงานให้สอดรับกับปริมาณและความต้องการนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ


ภาพประกอบ