การประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย

   

คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย นำโดย คุณสแตนลีย์ คัง ประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศไทยในประเทศไทย โดยในที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรฐกิจในองค์รวม ดังนี้ ประเด็นแรก คือ การแก้ไข พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งทางหอการค้าต่างประเทศฯ เสนอให้มีการปรับแก้บางมาตราให้สอดคล้องกับบริบทสังคมในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเปิดเสรีภาคบริการ ประเด็นถัดมาคือ ความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business) โดยทางผู้บริหารหอการค้าต่างประเทศฯ แสดงข้อกังวลในเรื่องของขั้นตอนการดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานที่มีความซับซ้อน ซึ่งสภาหอการค้าฯ ได้ดำเนินการผลักดันและแจ้งให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทราบและแก้ไขแล้ว เช่น การลดขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงานลง 

ซึ่ง BOI ได้จัดตั้งศูนย์บริการบุคลากรทักษะสูง (STC) เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอใบอนุญาตทำงานให้จบในขั้นตอนเดียว การประชุมเมื่อวานนี้ นับเป็นโอกาสอันดี ที่ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าร่วมต่างประเทศ ได้มาพบปะพูดคุยหารือกัน เพื่อแก้ไขอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ และร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปพร้อมกัน


ข่าวสาร