เยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัดสระบุรี และนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

14 พ.ค. 2561

    

   

เมื่อวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการหอการค้าไทย นำโดยนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการฯ เยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัดสระบุรี และนครราชสีมา โดยในวันที่ 10 พฤษภาคม คณะเดินทางถึงสำนักงานหอการค้าจังหวัดสระบุรี ชั้น 2 อาคารสวนริมน้ำเขา ถ.มิตรภาพ ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี โดยร่วมประชุมกับคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสระบุรีและร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ต่อจากนั้น คณะฯ เดินทางไปยังสหกรณ์โคนม มวกเหล็ก จำกัด ในโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์ เพื่อร่วมรับฟังการความเป็นมา และภารกิจของสหกรณ์ พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์ จากนั้นคณะเดินทางต่อไปยังวัดธรรมจักรเสมาราม อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โดยมีคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาให้การต้อนรับ ด้วยการแสดงต่างๆ และร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย ต่อมาคณะฯ เดินทางไปยังสหกรณ์การเกษตรสูงเนิน เพ่ือเยี่ยมชมการทำงานของสหกรณ์ และร่วมรับประทานอาหารค่ำ จากนั้นเดินทางเข้าที่พัก ณ โรงแรมวี วัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ในวันที่ 11 พฤษภาคม คณะเดินทางออกจากที่พัก ไปยังอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี โดยคณะฯ เข้าร่วมสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จากนั้นเดินทางเข้าเยี่ยมชมความสวยงามของวัดพระนารายณม์หาราชวรวิหาร (วัดกลางนคร) และเดินทางต่อเพื่อประชุมร่วมกับคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมสำนักงานหอกาาค้าจังหวัด และร่วมรับประทานอาหารต่อ ณ ร้านสะเต็กจิ้มก๊ะแจ่ว จากนั้นภารกิจสุดท้ายเป็นการเยี่ยมชมและเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีและความเป็นอยู่ของคนไท-ยวนในสมัยก่อน ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมไท-ยวน พร้อมร่วมถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

   


Top