โครงการอบรมหลักสูตร YEC President Training

26 มี.ค. 2561

โครงการอบรมหลักสูตร YEC President Training

 

 

     คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เปิดโครงการ "YEC President Training" โดยได้รับเกียรติจาก คุณปริม จิตจรุงพร ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้เกิดการรวมกลุ่มและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือ Young Entrepreneur Chamber of Commerce (YEC) ทั่วประเทศ โดยได้เน้นให้ YEC มีศักยภาพและมีความพร้อมเพื่อเข้ามาเป็นกำลังสำคัญของหอการค้าฯ ในการพัฒนาองค์กร และเศรษฐกิจทั้งในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ

 

 

     

 

     

 

     ในครั้งนี้ได้มุ่งเน้นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรผู้ดำรงตำแหน่ง “ประธาน YEC จังหวัด” จึงได้ริเริ่มโครงการอบรมด้านภาวะผู้นำและการบริหารองค์กรแก่ประธาน YEC จังหวัดทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการพัฒนาทักษะของผู้ทำหน้าที่ประธาน YEC จังหวัด ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้ทีมงาน YEC จังหวัดสู่ความสำเร็จขององค์กร โดยมีกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ มีประธาน YEC หอการค้าจังหวัด เข้าร่วมอบรม จำนวน 47 คน

 

     

 

     

 

 

     


Top