การไต่สวนการหลบเลี่ยงการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Circumvention Investigation) ของสินค้า Glass Fibre ที่มีแหล่งกำเนิดจากจีน ประเทศอินเดีย

26 มี.ค. 2561

หน่วยงาน Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties (DGAD) กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดีย ได้จัดการไต่สวนการหลบเลี่ยงการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Circumvention Investigation) ของสินค้า Glass Fibre ที่มีแหล่งกำเนิดจากจีน

ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องที่ประสงค์เข้าร่วมกระบวนการไต่สวนเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง ให้แจ้งรายชื่อและความประสงค์ไปถึงหน่วยงาน DGAD ภายในวันที่ 9 เมษายน 2561 ดังนี้

1. ขอส่งหนังสือหรือขอแถลงการณ์ด้วยวาจาแสดงความคิดเห็นหรือข้อโต้แย้งต่อการไต่สวนการหลบเลี่ยงการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือ

2. ขอตอบแบบสอบถามเพื่อให้ข้อมูลข้อเท็จจริง (แก้ต่างในกรณีดังกล่าว) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบสอบถามได้จาก http://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/exp_questionaire_o.pdf

เอกสารดาวน์โหลด

  1. Glass Fibre Circumvention - NCV
  2. Glass Fibre Circumvention
  3. Glass Fibre


Top