ศึกษาดูงาน The Knowledge Exchange for Innovation มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

05 มี.ค. 2561

          

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย คณะกรรมการฯ นำคณะเจ้าหน้าที่หอการค้าไทย ร่วมชมการดำเนินงานของ KX (The Knowledge Exchange) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ อาคารเคเอกซ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกล่าวต้อนรับและบรรยายภาพรวมของ KX ณ ชั้น 7 ห้อง Auditorium จากนั้นจึงพาคณะฯ เยี่ยมชมส่วนต่างๆ ของ KX อาทิเช่น สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STIPI) ชั้น 16, Jacob Jensen Design และ REDEK ชั้น 15, ศูนย์ BX (Big Data Experience) ชั้น 14, “F13” Sandbox สมาคมฟินเทคประเทศไทยและ Hatch ชั้น 13 และ Startup ชั้น 12 ซึ่งโครงการอาคารเคเอกซ์ หรือ KX (Knowledge Exchange) เป็น Open Collaboration Platform ทางความรู้ โดยที่อาคารแห่งนี้จะถูกบริหารจัดการให้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดึงดูดให้ภาคเอกชนเข้ามาพูดคุยกันรวมถึงเป็นพื้นที่ให้มหาวิทยาลัยได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ลงสู่การแก้ไขปัญหาให้กับภาคธุรกิจเอสเอ็มอีได้อย่างเต็มความสามารถและครบวงจร 

          

ที่ผ่านมา มจธ. ทำหน้าที่ไม่ต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพียงแต่ มจธ. ดำเนินภารกิจ 3 ด้านไปพร้อมกัน คือ ทำวิจัย นวัตกรรมและวิชาการ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตคุณภาพสูง และทำหน้าที่หาความรู้คือทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีคุณค่ามีความหมายต่อเศรษฐกิจ สังคมของประเทศร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันมายาวนาน ซึ่งพบว่าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันประเทศมีความอ่อนแอทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก มจธ. ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานกับภาคธุรกิจเอกชน และภาคอุตสาหกรรม จึงคิดว่าถึงเวลาที่ มจธ. จะต้องลงมือทำบางอย่างเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับเอสเอ็มอีและนำพาประเทศออกจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ไปพร้อมๆ กับการลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยวิธีการคือ มจธ.ได้พยายามชักชวนบริษัทใหญ่ๆ พูดคุยทำความเข้าใจให้เห็นว่าการพัฒนาและช่วยเหลือเอสเอ็มอีนั้นสำคัญอย่างไร ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้บริษัทใหญ่ๆ เหล่านั้นได้ซื้อของที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น ราคาถูกลงเท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคนไทย ช่วยเหลือคนเล็กๆ ซึ่งก็จะหมายถึงประเทศชาติของเราด้วย

อาคารเคเอกซ์ มีความสูง 20 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม 20,000 ตารางเมตรโดยประมาณ ภายในอาคารเป็นสถานที่ทำงานพบปะและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ของหน่วยงาน 5 กลุ่ม ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และสถาบันการเงิน ซึ่งอาคารถูกออกแบบให้มีความเป็นระบบนิเวศ (Eco system) ที่เอื้อต่อการสร้างนวตกิจ (Start ups) และการแลกเปลี่ยนความรู้ อาทิ พื้นที่ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พื้นที่เพื่อกระตุ้นแนวคิดด้านดีไซน์ พื้นที่ทำงานของภาคธุรกิจที่เข้ามาเป็นสมาชิก พื้นที่ห้องประชุมสัมมนา พื้นที่จัดแสดงสินค้า ชิ้นงาน งานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ พื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่ายที่ทำงานวิชาการและงานวิจัยต่างๆ

          


Top