แถลงข่าวผลการวิเคราะห์ทิศทางการส่งออกไทย ปี 2561

ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลการวิเคราะห์ทิศทางการส่งออกไทย ปี 2561 คาดว่าขยายตัวต่อเนื่องและมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 2.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือขยายตัว 6.3% สำหรับปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อการส่งออกไทยในปี 2561 ปัจจัยบวก ได้แก่ ขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่สถาบันต่าง ๆ เช่น World bank, IMF และ OECD ต่างมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าเศรษฐกิจโลกปี 2561 จะเติบโตกว่าปี 2560 หรือการปรับโครงสร้างภาษีครั้งใหญ่ของสหรัฐฯเพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน รวมถึงการลดภาษีสินค้าเพิ่มมากขึ้นภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ที่จะส่งผลให้ไทยมีโอกาสในการส่งออกไปยังจีนมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังมีปัจจัยลบ เช่น การขาดดุลทางการค้าของสหรัฐฯ ที่อาจทำให้สหรัฐฯออกมาตรการทางการค้าที่เข้มงวดเพิ่มมากขึ้น หรือปัจจัยแนวโน้มค่าเงินบาทที่จะสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการส่งออกของไทยปี 2561 ได้ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่ต้องติดตามที่จะมีผลเกี่ยวเนื่องต่อการส่งออกของไทยในปี 2561 ได้แก่ การลดภาษีนำเข้าสินค้าอุปโภค-บริโภคของจีน ที่จะส่งผลให้ไทยสามารถแข่งขันด้านราคากับสินค้าของจีนและส่งออกสินค้าอุปโภค-บริโภคที่มีคุณภาพสูงของไทยไปยังจีนได้เพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าส่วนแบ่งตลาดของไทยในจีนจะลดลงในปีที่ผ่านมาก็ตาม แต่ไทยก็ยังคงมีสินค้าที่จีนนำเข้าและมีการขยายตัวสูง เช่น ยางและผลิตภัณฑ์ยางจากไทย ที่จะยังคงเป็นสินค้าสำคัญที่ทำให้การส่งออกขอไทยยังคงขยายตัว อีกประเด็นที่น่าติดตามคือเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของไทยอยู่ที่ 5-12 บาท จากเดิมอยู่ที่ 305 บาท เป็น 310 – 317 บาท โดยมีผลปรับขึ้นในวันที่ 17 มกราคม 2561