แถลงข่าว "พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่"

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเผยผลโพลการใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พบว่า บรรยากาศในช่วงปีใหม่ปีนี้ มีความคึกคักมากกว่าปีที่แล้ว 48.3% มีเงินสะพัด 132,050 ล้านบาท โดยมีเงินสะพัด (ต่างจังหวัด) 67,758 ล้านบาท และในกรุงเทพฯ มีเงินสะพัด 64,293 ล้านบาท โดยมีการใช้จ่ายในช่วงปีใหม่ เพิ่มขึ้น 69.4% และมีการซิ้อของขวัญ (จำนวนขิ้น) เพิ่มขึ้น 40.7% สำหรับการวางแผนท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ พบว่าเดินทางในประเทศ 83.5% มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 13,860 บาท/คน เดินทาวงต่างปรเทศ 16.5 % มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 60,135 บาท/คน

            

แหล่งที่มาของเงินใช้จ่าย มาจาก เงินเดือน/รายได้ปกติ (52%) โบนัส/รายได้พิเศษ (24.1%) เงินออม (23.1%) อื่นๆ (0.9%) นอกจากนี้ ยังพบว่ามาตรการภาครัฐ มีผลต่อการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ประมาณ 27,000 ล้านบาท ได้แก่ โครงการช็อปช่วยชาติ มีมูลค่าใช้จ่าย 18,326 ล้านบาท และโครงการ"รวมใจ เพิ่มสุข ช็อปสนุก ลดรับปีใหม่" มูลค่าใช้จ่าย 9,256 ล้านบาท ทำให้มีเงินสะพัด (รวมเพิ่มเติมจากมาตรการของรัฐ) 159,632 ล้านบาท


Top