ให้การต้อนรับอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ


คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทย คุณกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ ที่ปรึกษาหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ คุณกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ และคณะ ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เป็นผลประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Business and Human Rights) ประเด็นบทบาทของภาคเอกชนไทยในการสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) นอกจากนี้ ที่ประชุมยังหารือในประเด็นที่คณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ มาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในปี 2561 โดยสามารถใช้โอกาสนี้เผยแพร่พัฒนาการด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนที่ดีของไทย รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะทำงานดังกล่าว ที่สามารถนำมาปรับใช้เพื่อลดช่องว่างในการส่งเสริมประเด็นด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนต่อไป อีกทั้งยังได้พูดคุยแลกเปลี่ยนถึงประเด็นความร่วมมือระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกับกรมองค์การระหว่างประเทศในอนาคต ณ ห้อง CEO Lounge มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 


ภาพประกอบ

ข่าวสาร

Top