แถลงข่าว 10 ธุรกิจเด่นปี 2561

10 ธุรกิจเด่นปี 2561 ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจการวิจัยทางธุรกิจ 10 อันดับธุรกิจเด่นปี 2561 พบว่า ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและอุปกรณ์มีคะแนนมาเป็นอันดับ 1 จากนโยบายส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเตอร์เน็ตในระดับท้องถิ่นของรัฐบาล,สังคมมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมเมืองมากขึ้น,การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบโทรคมนาคมของไทยที่มีประสิทธิภาพ อันดับที่ 2 ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม อันดับที่ 3 ธุรกิจ E commerce อันดับที่ 4 ธุรกิจเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิว อันดับที่ 5 ธุรกิจด้านปิโตรเคมีและพลาสติก, ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ อันดับที่ 6 ธุรกิจโมเดิร์นเทรด, ธุรกิจบริการทางด้านการเงิน, ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มแนวใหม่ อันดับ 7 ธุรกิจร้านขายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อันดับ 8 ธุรกิจด้านการศึกษา, ธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านการท่องเที่ยว อันดับ 9 ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบ้านเช่า หรือห้องเช่า, ธุรกิจด้านความเชื่อ และอันดับ 10 ธุรกิจวัสดุด้านก่อสร้างและรับเหมา, ธุรกิจร้านเสริมสวย/ตัดผมแนวแฟชั่น ตามลำดับ

โดย ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ปี 2561 คือการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย ปี 2561 มีทิศทางขยายตัวสูงขึ้นเกินกว่า 4% ส่งผลให้ประชาชนมีโอกาสที่มีรายได้สูงขึ้น การลงทุนภาครัฐ และการท่องเที่ยวยังคงขยายตัวต่อเนื่อง การส่งออกขยายตัวตามฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า กำลังซื้อของประชาชนฐานรากมีเพิ่มมากขึ้นตามมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงนโยบายในการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาล และราคาสินค้าเกษตรมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

สำหรับ 10 อันดับธุรกิจดาวร่วง ในปี 2561 ได้แก่ ธุรกิจหัตถกรรม, ธุรกิจด้านการผลิตเหมืองแร่, สื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร และวารสาร ธุรกิจการเช่าหนังสือ, ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องเล่น DVD/CD, ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายแผ่น CD/DVD ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน, ธุรกิจเคเบิลทีวี, ธุรกิจการผลิตสินค้าเกษตร ยาง ปาล์ม ข้าว, ธุรกิจร้านขายมือถือมือ 2, ธุรกิจร้านค้าแบบดั้งเดิม และธุรกิจร้านอินเตอร์เน็ต ตามลำดับ


ข่าวสาร

Top