TCC & BOT Annual Get Together Party 2017

27 ก.ย. 2560

          หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำโดย นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดงาน TCC & BOT Annual Get Together Party 2017 เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ และเสริมสร้างความใกล้ชิดให้มากขึ้นระหว่างคณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ ที่ประจำประเทศไทย กงสุลกิตติมศักดิ์ต่างประเทศ ประจำประเทศไทย และหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานและ เพื่อความร่วมมือระหว่างกันต่อไป โดยสร้างความสัมพันธ์และโครงข่ายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับสถานทูตต่างประเทศ ประจำประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเป้าหมายทางการค้าของไทย เปิดโอกาสให้กรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์กับเอกอัครราชทูต ทูตพาณิชย์ กงสุลกิตติมศักดิ์ต่างประเทศ ประจำประเทศไทย และประธานหอการค้าต่างประเทศในคราวเดียวกัน ซึ่งจะทำให้สามารถเพิ่มพูนความรู้เพื่อ ใช้ในการวางแนวทางการค้าของไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น นำข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ จากการสร้างสัมพันธ์กับต่างประเทศมาพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการประสานและการติดต่อกันระหว่างกันให้เป็นไปได้ด้วยดี ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจไทยในตลาดโลกมากขึ้น โดยผ่านช่องทางความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ และพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของไทย รวมถึงการกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับประเทศกลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกว่า 150 ท่าน จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมทั้งหน่วยงานจากต่างประเทศ คณะทูตานุทูต กงสุล สมาคมการค้า หอการค้าต่างประเทศ หอการค้าจังหวัด ตลอดจน YEC  ซึงกิจกรรมนี้มีการดำเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่องจนครบปีที่ 10 ในปี 2560 นี้