ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานฯ เสวนาเรื่อง "Our Partnership, Our Future"

21 ก.ย. 2560
, ,

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาเรื่อง "Our Partnership, Our Future" ภายใต้งานสัมมนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพบภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมสานพลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 โดย ดร.พจน์ฯ ได้กล่าวถึงบทบาทของกระทรวงแรงงานในยุคปัจจุบันและอนาคต ข้อเสนอของภาคเอกชนในการกำหนดอนาคตของประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 ตลอดจน ข้อเสนอนโยบายแรงงานภายใต้ยุทธศาสตร์ 20 ปี ณ กระทรวงแรงงาน


Top