สัมมนาวิชาการ : เจาะลึกกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และสมาคมการค้าเครือข่ายสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาวิชาการ "เจาะลึกภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง" ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อม เกี่ยวกับร่างกฏหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ หลังกฏหมายฉบับดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการตามขั้นตอนและมีผลบังคับใช้ตามกฏหมาย โดยจะมีผู้เกี่ยวข้องทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชนให้ข้อมูล เพื่อให้การบังคับใช้กฏหมายมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในส่วนของหลักการและเหตุผล และรายละเอียดของฏกหมายทั้งระบบ การเตรยีมความพร้อมในการจัดเก็ยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาพรวมผลกระทบต่อภาคเอกชน การปรับปรุงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม